Сключен е договор за европейско финансиране за ремонт на сградата на бившето Кино в Мъглиж

На 6 април Община Мъглиж сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения- МИР Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Водено от общностите местно развитие, за бенициенти , възложители по ЗОП.

Проектът „Основен ремонт на съществуваща обществена сграда, свързана с културния живот на община Мъглиж“ е на стойност 377 813.34 лв, от които 340 032.01 лв. са европейско финансиране, 37 781.33 лв. – национално финансиране.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram