КЗК отмени решение на община Казанлък

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Казанлък за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на малка обществена поръчка с три обособени позиции във връзка с провеждане на иновативно културно събитие „Празници в долината на тракийските царе“: 1. „Избор на доставчик на сглобяема сцена“; 2. „Избор на доставчик на сглобяема шатра“ и 3. „Избор на доставчик на преместваеми изложбени конструкции“, предвидени по проект „Докоснати от древността““.

Производството установи няколко нарушения на процедурата за избор на изпълнител.

Комисията, определена от възложителя, е оценила участниците без даде мотиви към направеното класиране по брой точки, като в протокола от работата й липсва кратко описание на отделните предложения.

Класираният на първо място участник не отговаря на предварително обявените условия, като е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не отговаря на крайния срок, определен от възложителя.

Оценителната комисия е изискала подробна писмена обосновка на предложено време за реакция в нарушение на ЗОП – при невъзможност да се определи средна стойност на останалите оферти, тъй като до този етап на процедурата са допуснати само двама кандидати.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите, при спазване на мотивите в решението.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram