Приключва изпълнението на проект BGLD-3.002-0023 „Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж  и Николаево“

На 26.04.2024 г., в „МИНЕРАЛ ЯГОДА“ Балнео и СПА хотел, се проведе заключителна информационна среща по проект „Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж  и Николаево“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Основна цел на проекта е създаването на възможности за всеки гражданин независимо от неговия етнически произход и социален статус да живее здравословно, отговорно и независимо чрез изграждане на 2 хъба за функционално свързани социални, образователни, комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево.

 Заключителната информационна среща по проекта се проведе с участието на повече от 40 представители на заинтересованите страни и медийно присъствие.

Партньорите от Норвегия, съвместно с членовете на екипа по реализирането му, представиха информация за проекта, приноса на ФМ на ЕИП 2014-2021 за неговата реализация, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, постигнатите постижения и резултати, в това число и осъщественото успешно сътрудничеството между партньорите.

Бяха представени реализираните проектни дейности:

Дейност 1: Управление на проекта

Осигурено е своевременно и ефективно управление на проекта, състоящо се от организационно-административно, финансово и техническо управление.

Дейност 2: Доставка на оборудване и строително-монтажни дейности

Изградени са центрове с улеснен достъп до услуги за лица със затруднен достъп до услуги с ефективни рампи, парапети и подходяща настилка, както следва:

– Изграден и оборудван здравен център в община Мъглиж за нуждите на представителите на целевата група по осигуряване на улеснен достъп до здравни услуги;

– Ремонтирани и оборудвани на помещения в Народно читалище „Пробуда-1869“ – Мъглиж, в които се извършват социални и образователни дейности по проекта;

– Ремонтирана и оборудвана обособена част от общинска сграда в община Николаево за нуждите на социалните и образователните активности по проекта;

– Ремонтирани и оборудвани на помещения със самостоятелен вход в съществуващия здравен център на град Николаево за нуждите на представителите на целевата група по осигуряване на улеснен достъп до здравни услуги.

Конкретни ресултати:

– Функциониращи два центъра за здравни услуги и превантивни дейности в областта на здравеопазването за представители на целевите групи – деца /7-12 години/, младежи /12-29 години/ и семейства от ромското малцинство в неравностойно положение в общините Мъглиж и Николаево.

– Обособени два хъба за социално интегрирани дейности за представители на целевите групи – деца /7-12 години/, младежи /12-29 години/ и възрастни граждани от ромското малцинство в неравностойно положение в общините Мъглиж и Николаево.

Дейност 3: Дейности за обучение и работа с целевите групи

По проекта са назначени 12 лица на длъжността медиатор. Всеки от тях е с определена секторна насоченост – ромски бит и култура, образование, социални дейности, здравеопазване и здравословен начин на живот, трудова и правна защита и консултации.

Всички медиатори са назначени на 8-часов работен ден на трудово правоотношение.

Разпределението на работните места е следното:

– 5 медиатора в Община Мъглиж;

– 5 медиатора в Община Николаево;

– 2 медиатора в партньорската ромска организация (единият от тях с месторабота и работни ангажименти в Община Мъглиж, а другият – в Община Николаево).

Освен медиатори, за пряка работа с целевата група са назначен медицински персонал – 4 лица, които според спецификата на притежаваната специалност извършват прегледи в здравните центрове и подпомагат кампаниите за повишаване нивото на здравна култура и превенция на социално значими за целевата група заболявания.

Четирите лица са назначени на трудово правоотношение, като всеки от тях ще полага труд в рамките на 64 часа месечно в общините Мъглиж и Николаево.

Дейност 4: Информация на публичност

Мерките по информираност и публичност обхващат:

– Разработване на функционален уеб-сайт за проекта (вкл. домейн, хостинг, разходи за разработване и поддържане на съдържанието).

– Организиране и провеждане на 10 информационни събития за популяризиране на проектните дейности и разпространение на резултатите от изпълнението им сред обществеността;

– Информационни материали – ролбанери, брошури и листовки;

– Поставяне на информационни билбордове и табели на място на изпълнение на проектните дейности;

– Участие на норвежките партньори в планираните събития;

– Преводачески услуги.

Дейност 5: Развитие на двустранните взаимоотношения, сътрудничество, обмяна на опит и добри практики.

Изпълнени са дейности за развитието на двустранните взаимоотношения, сътрудничество, обмяна на опит и добри практики между партньорите, включително и партньора, представители на страната-донор Норвегия, които са допринесли за съвместното постигане на заложените проектни цели.

Конкретни резултати:

– Проведен изнесен тридневен семинар за медиатори, общ служители и екипа по проекта, с цел трансфер на добри практики от Норвегия в сферата на социалните услуги за деца и родители;

– Организирани и проведени събития с интегриран уъркшоп за утвърждаване на двустранните отношения между България и Норвегия;

– Организирано и проведено посещение и обучение в Норвегия за запознаване със социалните услуги за приобщаване на маргинализирани общности в страната и добри практики;

– Подобрени двустранни взаимоотношения, сътрудничество, обмяна на опит и добри практики между партньорите.

Дейност 6: Одит на проекта

Изпълнени са дейности за провеждане на одит по проекта от страна на бенефициента и норвежката партньорска организация.

Конкретни резултати:

- Реализиран финансов одит на проекта от страна на бенефициента - 1 бр.;
- Реализиран финансов одит на проекта от страна на норвежкия партньор - 2 бр.
 

 Дейност 7: Непреки разходи

Непреките разходи не са пряко свързани с проекта, но могат да бъдат определени и обосновани от счетоводната система по проекта като такива, които са направени в пряка връзка с допустими преки разходи, свързани с проекта.

 Конкретни резултати:

- Осигурени средства за непреки разходи относно техническото обезпечаване на проектното изпълнение - режийни и др.;
- Налични средства за потенциален буфер за непредвидени разходи в бюджета на проекта.

Опитът, споделен от експертите от норвежкия партньор CROSS-CULTURAL INTRODUCTION, Норвегия по време на проведения семинар за трансфер на добри практики е привлякъл интереса на участниците от различните институции. Придобитите знания за националните политики за изучаване на кръгова икономика в Норвежката образователна система и представените добри практики от Норвежките институции, надграждат и допълват опита на включилите се в семинара лица и ще бъдат използвани в бъдещата им работа.

Изпълненият проект създава устойчиви резултати, които ще бъдат мултиплицирани и надградени в бъдеще.

Тази публикация е създадена в рамките на проект проект BGLD-3.002-0023  „Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж  и Николаево“, финансиран по процедура BGLD-3.002Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram