Новини от вас: Незаконни сметища застрашават здравето и околната среда в Казанлък

В покрайнините на град Казанлък се намират десетки незаконни сметища, които представляват сериозен проблем за здравето на местното население и за опазването на природните ресурси. На тези места се изхвърлят битови, строителни, биоотпадъци и опасни отпадъци, които се разлагат, горят или проникват в почвата и подземните води, замърсявайки въздуха, почвата и водата.

Според Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на община Казанлък, всички притежатели на отпадъци са длъжни да ги изхвърлят на определени места, да ги събират разделно, да ги предават на лицензирани оператори или да ги оползотворяват или обезвреждат по подходящ начин. Нарушителите са подложени на глоби и санкции.

Въпреки това, много хора не спазват тези правила и избират да се отърват от отпадъците си по най-лесния и евтин начин – като ги изхвърлят на незаконни сметища. Това се дължи на недостатъчна информираност, липса на контрол, ниска екологична култура и отсъствие на алтернативи.
Според карта на незаконните сметища в България, изработена от екипа на новините на БНТ 2, в област Стара Загора има над 50 такива места, като повечето от тях са в Казанлък и околностите. Някои от тях са на видни места, като по поречията на реките, в горите или на метри от жилищните сгради, докато други са скрити в земеделски земи, пасища или пустоши.
Снимките към статията са от сметища на няколко метра от табелите на града в чертите на земеделски обработваеми земи.

Незаконните сметища имат негативно влияние върху качеството на живот на местните жители, които са изложени на риск от заразни болести, алергии, астма и други заболявания, свързани с вдишването на замърсен въздух или пиенето на замърсена вода. Освен това, тези сметища намаляват туристическия потенциал на региона и нанасят щети на биологичното разнообразие и природните екосистеми.

За да се реши този проблем, е необходимо да се предприемат следните мерки:

  • да се повиши информираността и образованието на населението за правилното управление на отпадъците и за вредите, които незаконните сметища причиняват;
  • да се засили контролът и наказанието на нарушителите, като се използват съвременни технологии, като дронове, камери, GPS и други;
  • да се осигури достатъчно брой контейнери и площадки за разделно събиране на отпадъците, както и редовно извозване и обработване на отпадъците от лицензирани оператори;
  • да се стимулира оползотворяването на отпадъците чрез въвеждане на системи за възвръщане, замяна, рециклиране или компостиране на отпадъците;
  • да се почистят съществуващите незаконни сметища и да се възстанови естественият вид на засегнатите територии.

Само чрез съвместните усилия на общинската администрация, местните общности, бизнеса, медиите и неправителствените организации може да се постигне ефективно и устойчиво управление на отпадъците в Казанлък и да се запази здравето и красотата на този исторически и културен регион.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram