Община Павел баня предоставя „Обществена трапезария“ по проект

На 20.12.2019г. е подписан Договор №РД04-333/20.12.2019г. за изпълнение от Община Павел баня на проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, който е сключен от Изпълнителния директор на Фонд „Социална закрила” гр. София и кмета на Община Павел баня. Договорът е в сила от  02.01.2020г. и е със срок до 31.12.2020г.

Стойността му е 25 375,00 лв. и включва предоставяне на обяд   – супа, основно ястие , поне един път в седмицата десерт и хляб на 35 бенефициенти за 250 работни  дни.      Потребители на социалната услуга „Обществена трапезария“ са лица отговарящи на следните критерии:

– Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;

– Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,

– Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;

– Скитащи и бездомни деца и лица     

Комисия определена със Заповед РД-10-1 от 02.01.2020г. на Кмета на община Павел баня, извърши оценка и подбор на потребителите на услугата. В нея е включен представител от отдел ИОХУСУ на Дирекция „СП“ гр.Казанлък.     

Ежедневно в рамките на работните дни в Домашен социален патронаж гр.Павел баня се приготвя топлия обяд. Менюто е съобразено с критериите и стандартите за хранене, съгласно изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му.      На трудноподвижните и лежащо- болни потребители и тези живеещи извън гр.Павел баня, храната се доставя по домовете.

За  информация  телефон 04361 34 82 или на адрес: гр.Павел баня ул. „Христо Ботев“ №8 , Общинска служба за социални услуги.Молби за социалната услуга „Обществена трапезария“ се приемат в офиса на Домашен социален патронаж – втори етаж.

Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила“ към МТСП гр.София.

 Информацията е изготвена от:Ръководител на „Дейност ОССУ“Соня Узунова

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram