Oбщина Казанлък обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата, съгласно процедура утвърдена от председателя на Държавна агенция за закрила на детето

Oбщина Казанлък обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата, съгласно процедура утвърдена от председателя на Държавна агенция за закрила на детето

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. той работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

В срок до 24 май 2024 г. всяко дете на възраст между 13 и 16 години, отговарящо на определени условия, може да кандидатства за член на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, в една от четирите категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!

Обърнете внимание, че ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), е необходимо към формуляра  за кандидатстване да бъде приложен протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата за номинацията.

При попълване на формуляра, след като детето посочи в кое направление кандидатства, има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група*. С това отбелязване автоматично участва в класирането и за свободните квотни места.

*Под „уязвима група“ се разбира не само деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, но и деца бежанци, деца останали в България, чиито родители са трудови емигранти, деца на родители в неравностойно положение и т.н.

Пакет документи, необходими за подаване:

  1. Формуляр за кандидатстване
  2. Мотивационно писмо

Кандидатите за членове на Съвета на децата подават своите кандидатури по един от следните начини:

  • на гише № 2 „Деловодство“ в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6,
  • по пощата на посочения по-горе адрес
  • по електронен път на адрес: mayor@kazanlak.bg

Полезни документи:

  1. Процедура за избор на членове на Съвета на децата
  2. Изясняване на значението на използвани понятия

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram