Община Гурково обявява конкурс за длъжността Младши експерт „Земеделие и екология “

О Б Я В А

На основание чл. 91, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда, Община Гурково

обявява конкурс

за заемане на длъжността:Младши експерт „Земеделие и екология “в Дирекция „Общински дейности,устройството на територията и инвестиции” в Община Гурково.

1.Информация за длъжността – Изпълнява дейности и осигурява методическа помощ по разработването и провеждането на общинската политика и стратегия в областта на организацията на екологията и земеделието при спазване на действащото законодателство в страната.

     ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Спазване на нормативната уредба по Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на околната среда и др. екологични закони и подзаконови нормативни актове.

Длъжността се заема по трудово правоотношение – чл.67,ал.1,т.1 от КТ  за неопределено време със срок на изпитване в полза на работодателя на основание чл.70,ал.1 от КТ – 6 месеца.

2.Задължителни минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше –бакалавър;
 • Професионална област –  екология, химически ,стопански и  аграрни науки
 • Професионален опит – 1 години .

3. Допълнителни изисквания:

– Умения за работа с компютър и програмни продукти.

– Комуникационна компетентност;

– Конфиденциалност и лоялност;

4. Необходими документи:

 • Писмено заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография – европейски формат;
 • Копие от документ за самоличност – за сверка ;
 • Диплома за завършено образование – заверено за вярност с оригинала от кандидата;
 • Документи за допълнителна квалификация, заверени за вярност с оригинала от кандидата;
 • Документи за трудов/служебен/осигурителен стаж, заверени за вярност с оригинала от кандидата;
 • Медицинско свидетелство;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ – по образец;
 • Декларация по ЗЗЛД – по образец
 • Други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата.
 • Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността Младши експерт „Земеделие и екология“ се провежда от комисия назначена със заповед от Кмета на Общината, на два етапа:

 • Предварителен подбор по документи;
 • Интервю с кандидата.

6.  Основно месечно възнаграждение за длъжността  от 650.00  до  1050 лв.

7. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат в канцеларията на Мл. експерт „Човешки ресурси”, етаж 2, стая № 12.

8. Документите за участие в конкурса  да са представени лично от кандидатите  или чрез пълномощник /с оригинално нотариално заверено пълномощно/ в общинска администрация град Гурково, бул. „ Княз Александър Батенберг“ № 3 – етаж втори стая № 10 – „Технически сътрудник и деловодство“, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00ч и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в едномесечен срок от публикуване на настоящата обява. Документи по електронна или обикновена поща не се приемат. Телефон за информация 0885 555 869; 0887 148 455.

    СПИСЪК  НА  НОРМАТИВНИТЕ  ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРВЮТО ЗА КОНКУРСА –МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 1. Кодекса на труда
 2. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 3. Закон за администрацията
 4. Закон за водите
 5. Закон за управление на отпадъците
 6. Закон за опазване на земеделските земи
 7. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
 8. Закон за опазване на околната среда
 9. Закон за ветеринаромедицинската дейност

10.Закон за защита на животните

11.Устройствен правилник на Общинска администрация Гурково

12.Наредби на Общински съвет

                              ЗАПОВЕД

№ З- 425/18.10.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с  чл. 90 и чл.91, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда,

НАРЕЖДАМ:

І. ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по обявения с моя  заповед № З-415/07.10.2021 год.  Конкурс за заемане на длъжността:Младши експерт „човешки ресурси“в Дирекция „Административно – правно обслужване, бюджет и финанси” в Община Гурково.

Мотиви: Промяна в условията за заемане на длъжността.

Копие от заповедта да се връчи на мл. експерт „Човешки ресурси“за сведение и изпълнение и на секретаря на община Гурково – за сведение и  контрол.

ТОТКА ПЕТКОВА

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

(оправомощена със заповед № З-409/01.10.2021 год.

на кмета на община Гурково)

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram