Община Гурково обявява конкурс за длъжността: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ,КАСИЕР

О Б Я В А

На основание чл. 91, ал.1и ал. 2 от Кодекса на труда, Община Гурково

обявява конкурс

за длъжността: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ,КАСИЕР

в Дирекция „Административно-правно обслужване,бюджет и финанси”в Община Гурково

I. Информация за длъжността – Осъществява контрол непосредствено преди касово плащане за съответствие сумите по първични счетоводни документи и вписаните суми за изплащане в РКО. Извършва касови операции и носи отговорност по предварително оформени и подписани от кмет и главен счетоводител приходно-разходни ордери. Изготвя работните заплати и носи отговорност за верността им на общинска администрация (в това число: утвърдена щатна численост, оперативни дежурни, работници в Домашен социален патронаж, работници в здравеопазването, работници по програми за временна заетост и общински съветници. Подготвя и представя за подпис банкови платежни документи във връзка с изплащане на работните заплати и други текущи разходи. Изготвя и носи отговорност за представените в ТД на НАП Декларации образец №1 и №6 за изплатените възнаграждения по трудово, служебно и извънтрудово правоотношение.

II.Задължителни минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1.  Минимална образователна степен – средно образование;
 2. Професионална област – финансово-счетоводна отчетност;
 3. Професионален опит – минимум 2 години в областта на счетоводната отчетност.

III.Допълнителни изисквания:

– Компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативните закони;

– Да работи в екип;

– Компетентност за работа с потребители;

– Умения за работа с компютър и програмни продукти;

IV.Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на община Гурково;
 2. Европейски формат на автобиография;
 3. Документ за самоличност – за справка ;
 4. Копие от документи за придобито образованиеи професионална квалификация;
 5. Копие от трудова книжка, удостоверяваща продължителността на професионалния опит.
 6. Декларация за обстоятелствата по член 107а от КТ – по образец;
 7. Декларация по ЗЗЛД

V.Начин напровеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ,КАСИЕРсе провежда от комисия назначена със заповед от Кмета на Общината, на два етапа:

 1. Предварителен подбор по документи;
 2. Интервю с кандидата.

VI.Основно месечно възнаграждение за длъжността от 650.00 – до 1200.00 лв.

Документи за участие в конкурсa следва да бъдат представени лично от кандидатите или с нотариално заверено пълномощно в срок до 30.07.2021 г. в стая № 10 в административната сграда на Община Гурково, гр. Гурково, бул. „Ал. Батенберг“ № 3, тел. за контакт 04331 / 22 -60.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram