„АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ – Нова социална услуга в Община Гурково

Община Гурково в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

О Б Я В Я В А, че от 03.02.2021 г.стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Заявленията от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подава в сградата на Община Гурково /партерен етаж/ – стая № 1Г всеки работен ден от 10:00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 16:00 ч.,  на  тел.0886667560 или на имейл : gurkovo_obs@abv.bg, както   и в кметствата в с.Конаре и с.Паничерево , в срок до 12.02.2021 год.

Необходими документи:

  1. Заявление-декларация /по образец/;
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  4. Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

В срок до 12.02.2021вкл. лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

  1. Заявление – декларация (по образец):
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Автобиография;
  4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
  5. Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

Подборът  ще се  извършва по документи.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „личен асистент“ ще предоставя подкрепа на средно 3-ма потребители.

Съгласно § 7. от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, до 31 декември 2021г. такси за ползване на финансирана от държавния бюджет асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги не се заплащат от лицата, които  ползват услугата .

Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени в сградата на Общинска администрация  Гурковопартерен етаж- стая № 1Г, а също така могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Гурково на  адрес:gurkovo.bg, приложени към настоящото обявление

За допълнителна информация тел. 0886667560 – Емилия Филипова

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram