Създават Съвет по въпросите на социалните услуги

С решение на общинските съветници от Казанлък на своето заседание в четвъртък местните парламентаристи ще гласуват за създаването на Съвет по въпросите на социалните услуги, председателстван от ресорния заместник-кмет Ахмед Мехмед. В него, освен представители на Общината, се включват и служители на различни институции: териториални структури на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, частни доставчици на социални услуги на територията на общината, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници на територията на областта.

В състава на Съвета влизат: Зорница Антонова – началник отдел „Социални дейности“ към Общинска администрация Казанлък, Евелина Костова – гл. експерт „Социални дейности“ към Общинска администрацияКазанлък, Габриела Попова – старши експерт „Образование“ към Общинска администрация, Казанлък, Васка Лячева – главен експерт в отдел „Посреднически услуги“ на Дирекция „Бюро по
труда“ Казанлък, Даниела Русева – Директор Дирекция „Социално подпомагане“, Казанлък, Цветан Тошев – полицейски инспектор в група,„Териториална полиция-север“ при сектор „Охранителна полиция“ на РУ-Казанлък, Невена Димитрова – главен специалист Дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ Стара Загора, Мария Гинева – Изп. Директор на Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък, Пенка Ганарева – Директор Дом за стари хора, гр. Казанлък, Бина Садова – Управител ЗЖ „Оптима“ и Веска Мараджиева, Директор „ДЦДУ“.


Съветът по въпросите на социалните услуги ще подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината. Ще разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината, ще изпълнява и възложени от общинския съвет функции.
16 точки включва дневният ред на сесията, която ще се проведе чрез видеоконферентна връзка, като ще бъде излъчена на сайта на Общински съвет Казанлък.
Сред тях и питане на групата общински съветници от БСП спрямо кметския наместник на с. Средногорово.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram