Спешни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха бяха поискани на среща с операторите в енергийния комплекс „Марица Изток”

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева настоя спешно да се предприемат превантивни и текущи действия при неблагоприятни данни от системата за ранно предупреждение, за да се предотврати и намали замърсяването на атмосферния въздух по показател серен диоксид. Срещата с представители на четирите горивни инсталации в енергийния комплекс „Марица Изток” се проведе в понеделник, 17 октомври.
Повод за своевременната реакция от страна на МОСВ са регистрираните през почивните дни превишения на серен диоксид – данните са от Автоматичната измервателна станция „Гълъбово“ за 15 и 16 октомври. Заради отчетените стойности вчера РИОСВ – Стара Загора извърши извънредна проверка на операторите в района на Гълъбово.
По време на проверките се установи наличие на неорганизирани емисии на площадката на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД в Гълъбово. За установеното нарушение от РИОСВ – Стара Загора ще бъде образувана административно-наказателна процедура по реда на чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за неизпълнение на условия от комплексното разрешително.
РИОСВ – Стара Загора издаде предписания на всички оператори на големи горивни инсталации за предприемане на мерки и недопускане влошаване качеството на атмосферния въздух. Регионалната инспекция ще възобнови интензивния текущ контрол на горивните инсталации по всички условия от издадените комплексни разрешителни в района на енергиен комплекс „Марица Изток”. Позиционирана е и допълнителна мобилна автоматична станция от ИАОС в границите на град Гълъбово.
В резултат на засиления контрол от страна на МОСВ от началото на септември до 16.10.2022 г. по заповед на министър Росица Карамфилова са извършени над 48 извънредни проверки съвместно с експерти от други регионални инспекции на големите горивни инсталации. Съставени са 15 акта за установени административни нарушения на условията от комплексните разрешителни – 13 на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД и по един на
„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и „Ей и Ес 3С – Марица Изток 1“ ЕООД.
Предстои издаване на наказателни постановления в нормативно определения срок. За неизпълнение на изискванията по чл. 123в и чл. 125 от ЗООС на оператор на инсталации – юридическо лице, законът предвижда налагането на имуществена санкция от 10 000 до 500 000 лв. според тежестта на нарушението и въздействието върху околната среда.
Предстои провеждане на работна среща на МОСВ и РИОСВ с областния управител на Стара Загора и Община Гълъбово за набелязване на общи институционални мерки за предстоящия отоплителен сезон. Също така ще бъде засилен и контролът от страна на МОСВ към общините за изпълнението на мерките в техните програми за качество на атмосферния въздух.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram