Решенията на Общински съвет – Гурково от последното заседание са вече в сила

♻️Решенията на Общинския съвет от последното заседание са вече в сила:

►Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

►Програма за управление и развитие на община Гурково за мандат 2023-2027 година.

►План-сметката за планираните постъпления и разходвани средства от такса битови отпадъци за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване в община Гурково за 2024 година.

►Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024 – 2027 година.

►Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024 година.

►Позиция и мандат за гласуване на представителя на Община Гурково на извънредното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД -Стара Загора, насрочено за 14.02.2024 година.

►Разрешение за изработване на проекти за ПУП – ПП (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура) за изграждане на обект: „Основен ремонт и реконструкция на общински път SZR 2022, (SZR 2101, Николаево – Жълтопоп) – (ІІ – 55), от км 0+000 до км 0+600“ и „Основен ремонт и реконструкция на общински път SZR 2020, (SZR 2101, Николаево – Жълтопоп) Брестова – Димовци, от км 0+000 до км 1+200“ и др.

🌀Линк за решенията:

https://gurkovo.bg/page/63/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html?fbclid=IwAR3FNb8fRUeV9yiN3P4l-hjp-gYXoAgKjT5H2CUjFKY3AVmkuJz7LHLZAoo

#ОбщинскиСъветГурково

сн. са от последното заседание на Общински съвет-Гурково

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram