Проект на Община Мъглиж помага на възрастни и инвалиди с невъзможност за обслужване

На 30.11.2022 г., Кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0051-C01– „Грижа в дома в община Мъглиж“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Проектът е с продължителност 14 месеца и стартира на 1 декември 2022 г., като през първите два месеца се направи подбор на персонал и на потребители, а от 1 февруари 2023 г. започна и предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги.

Дейностите увеличават двойно досегашния капацитет. Към момента 67 лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване се възползват от помощта по най-новия проект „Грижа в дома в Община Мъглиж“. 

Той надгражда изпълнения проект по процедура „Патронажна грижа +”, който приключи на 28 февруари. С усилията на служителите от Общинска администрация бе гарантирана подкрепа за хората без прекъсване.

Основна цел на проекта е осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване в община Мъглиж, зависими от грижа. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. в контекста на пандемични ситуации.

Бюджетът е в размер на 351 660.16 лв. и с него ще се обхванат двойно повече от получилите грижа в предходните програми и проекти. Помощта се изразява в:

• предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа;

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите; както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.

• предоставяне на хората от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Проектните дейности се изпълняват на територията на всички населени места от община Мъглиж. За целта са наети 10 души като домашни помощници, 1 социален работник, 1 медицински специалист, 1 психолог, 1 рехабилитатор, 1 консултант „Здравословен начин на живот“ и 1 шофьор, в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, идентифицирани на база извършена оценка на потребностите. Назначените служители ще преминават въвеждащо/поддържащо обучение, както и индивидуални и/или групови супервизии.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram