Предстои избор на нов Младежки общински съвет на Казанлък

В община Казанлък предстоят избори за Младежки общински съвет, назначени със Заповед №1838/10.10.2012 г на Кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова.

Изборният ден ще бъде открит на 13.12.2012 г от 11.00 часа и ще приключи в 18.00 часа, като избирателни секции ще има във всяко училище заявило желание да участва, както и една избирателна секция в сградата на Общинска администрация. Общият брой на членовете на Младежки общински съвет ще бъде 37, а изборите за членове ще се произведат с тайно гласуване по пропорционалната система, като за разпределяне на мандатите между училищата, младежките организации и инициативните комитети за независими кандидати, ще се използва методът на Хеър-Ниймайер. Правилник за провеждане на избори за Младежки общински съвет, както и необходимите Приложения са публикувани на интернет страницата на Община Казанлък- www.kazanlak.bg

Младежки общински съвет е неформален представителен орган на младите хора от Община Казанлък, създаден на доброволен принцип чрез свободни и демократични избори. Това е организация на доброволен принцип и обществени начала, който защитава и подпомага младите хора и реализацията на техните идеи. Приобщава младите хора в обществения живот без оглед на каквито и да е било различия като раса, пол, език, религия, социален статус, политически убеждения и др.

Младежки общински съвет е създаден, за да бъде информационен център за младите хора при разрешаване на техните проблеми и в подкрепа на личностното им и обществено развитие. Той благоприятства създаването на условия за развитие и изява на творческите способности на младежите, чрез разширяване на техните знания и приобщаване към науката, изкуството и културата и възпитава и утвърждава национално самосъзнание.

Като представителен орган на младите хора в общината той подпомага, защитава и осигурява реализация на младежки идеи. Способства за създаване на младежки инициативи и участие в други на общинско, областно и национално ниво.

Изборът на членове на МОС е свободен и демократичен. Право да избират членове на МОС има всяко лице на възраст от 15 до 29 години, живеещо или учащо на територията на Община Казанлък и право да бъде избрано за член на МОС има всяко лице на възраст от 15 до 29 години, живеещо или учащо на територията на Община Казанлък.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram