ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА НОВИТЕ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В КАЗАНЛЪК

В Деня на Казанлък бяха официално открити 10 нови социални жилища в града. Веднага след Тържествената сесия представители на Общински съвет – Казанлък и Общинското ръководство посетиха и разгледаха новите придобивки.

10-те жилища са разположени в ж.к.“Изток“ – ул. „Петьо Ганин“ № 2, № 5 и № 7, три еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи, и в ж.к.“Христо Ботев“ – ул. „Козлодуй“ № 10, където са построени две еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи. Новоизградените жилища  са напълно оборудвани за качествен начин на живот. Тяхното строителство започна през февруари миналата година след премахване на старите постройки върху общинските терени.

Бъдещите ползватели на социалната услуга ще трябва да отговарят на редица условия и критерии за настаняване, които са уредени в Наредба 12 на Общински съвет: участие в образователния процес, заетост, здравеопазване и други. Целта е да бъдат създадени нормални условия на живот на уязвими, малцилствени и социално слаби групи, хора в неравностойно положение сред населението на община Казанлък

Договорът по инфраструктурния проект „Изграждане на социални жилища“ бе подписан през лятото на 2020 година. Той предвижда предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ в размер над 1 288 120 лв. между Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Казанлък.

Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 24 месеца, считано от 30 юни 2020 г.

За да може да се нанесат бъдещите домуващи в социалните жилища, към тях самите ще бъдат поставени определени условия като:

Работата с целевите групи – уязвими, малцилствени и социално слаби групи, хора в неравностойно положение сред населението на община Казанлък, е предмет на друг проект, по който Община Казанлък вече работи.

Община Казанлък започна изпълнение на първия си социален проект по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проект „Изграждане на социални жилища“ е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от двете страни на 30.06.2020г., като стойността на проекта е 1 288 120,54 лв. с включено ДДС. Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 24 месеца, считано от 30.06.2020 г.

Чрез изпълнение на проект „Изграждане на социални жилища“ ще бъде създадена подходяща социална инфраструктура, която да осигури нормални условия на живот на уязвими, малцилствени и социално слаби групи, хора в неравностойно положение сред населението на община Казанлък.

Къщичките ще бъдат изградени в 4 общински имота на територията на град Казанлък:

–          ул. „Петьо Ганин“ № 2, № 5 и № 7, където ще бъдат построени три еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи;

–          ул. „Козлодуй“ № 10, където ще бъдат построени две еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи.

Социалните жилища са вид общински жилища, но като задължителни условия към бъдещите потребители ще бъдат поставени условия за включване в образователния процес, заетост, здравеопазване и други.

Към настоящия момент има определен екип за управление на проекта и са в процес на подготовка на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за строително-монтажни работи, строителен надзор, публичност и комуникация, извършване на одит и други.

ПРЕДИСТОРИЯ …

През месец декември 2019 год. Община Казанлък кандидатства за финансиране по изграждане на нови 10 броя социални жилища на територията на град Казанлък пред Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“

Инвестиционният проект „Изграждане на социални жилища“ се финансирана по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това е четвъртия получил финансиране проект на община Казанлък по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Безвъзмездната финансова помощ е насочена в подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. 

Община Казанлък надгражда устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение чрез финансиране от Кохезионната политика на Европейския съюз. Първата стъпка е осигуряването на достъп до съвременни жилища, които ще създадат предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот. В продължение на социалната политика на община Казанлък в интерес на гражданите в неравностойно положение, след стартиране изпълнението на проект „Изграждане на социални жилища“, финансиран по линия на ОПРР 2014-2020, общината има ангажимент да разработи проектно предложение (меки мерки) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram