Обява: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ обявява подбор на персонал

Във връзка с разкриването на нова социална услуга, „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ като държавно делегирана дейност в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7) обявява подбор на персонал за следните длъжности:

·     Социален педагог 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа

·     Психолог 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа

·     Трудотерапевт 2 бр. – на пълно работно време – 8 часа

·     Логопед 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа

·     Детегледач 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа

·     Огняр/работник поддръжка – на не пълно работно време – 4 часа

Подробно с изискванията за всяка от длъжностите можете да се запознаете на сайта на Община Казанлък тук: https://www.kazanlak.bg/page-12621.html или на място в Дневния център.

Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

         – Първи етап – допускане по документи;

         – Втори етап – интервю/събеседване;

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7), всеки работен ден от 09:00-13:00 ч. и от 13:30 до 16:00 ч.

Срок за подаване на документи – от 16.11.2023 г. до 24.11.2023 г. до 16:00 ч. включително.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7).    

Лица за контакт:

Славена Димитрова и Незабравка Иванова

сл. телефон: 0882/657-174

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с разкриването на нова социална услуга

„Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ като
държавно делегирана дейност в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7)
„Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ обявява
подбор на персонал за следните длъжности:
 Социален педагог 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа
 Психолог 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа
 Трудотерапевт 2 бр. – на пълно работно време – 8 часа
 Логопед 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа
 Детегледач 1 бр. – на пълно работно време – 8 часа
 Огняр/работник поддръжка – на не пълно работно време – 4 часа

 1. Изисквания за заемане на длъжността „СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“:
   Образование – висше; специалност: „Социална педагогика“; „Специална
  педагогика“; „Педагогика“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“;
  „Предучилищна педагогика“; „Начална училищна педагогика“.
   Професионален опит – минимум 1 година;
   Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet;
   Отлични комуникативни и организационни умения;
   Умения за работа в екип;
   Адаптивност и умения за работа с деца с увреждания;
   Креативност и инициативност в работата;
   Допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца с увреждания е
  предимство.
  Основни задължения и отговорности за длъжността:
   Участва в изготвянето на оценката на възможностите и потребностите и на
  индивидуалния план за грижа на всеки потребител;
   Извършва педагогическа оценка с цел определяне на образователните потребности
  и възможности на потребителните и поставя индивидуални цели за учебно-възпитателните
  дейност с тях;
   Организира и провежда индивидуални и групови занимания с потребителите с
  възпитателна и образователна насоченост. Подпомага подготовката за интегрирано обучение
  на потребителя в масова детска градина или училище.
   Разработва и прилага подходящи методи и техники за мотивиране на
  потребителите и стимулиране на личностното им развитие;
   Подбира учебни средства, материали и помагала, подходящи за конкретната
  обучителна ситуация;
   Осъществява и поддържа контакт с образователни и други институции.
   Води съответната документация по предоставяне на педагогическа подкрепа,
  съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;
 2. Изисквания за заемане на длъжността „ПСИХОЛОГ“:
   Образование – висше; специалност – „Психология“;
   Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в
  областта на работа с деца с увреждания е предимство;
   Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet;

 Отлични комуникативни и организационни умения;
 Умения за работа в екип;
 Адаптивност и умения за работа с деца с увреждания;
 Аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 Предоставя психологическа подкрепа на потребителите на Дневния център,
техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в услугата.
 Проучва и анализира индивидуалните психологически потребности на
потребителите и прилага подходящи интервенции, тренинги, терапии за удовлетворяване на
тези потребности и повишаване качеството им на живот;
 Оказва методологическа подкрепа на целия персонал по отношение на справяне с
трудно поведение, овладяване на агресията, изразяване на емоциите, успешна вербална и
невербална комуникация;
 Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на
индивидуалния план за грижа на всеки потребител;
 Ангажира се с пряка индивидуална и групова работа с потребителите за
подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните
им умения;
 Извършва индивидуални консултации с всеки член на персонала, потребителите и
техните семейства, когато е необходимо;
 Води съответната документация по предоставяне на услугите и отразява
психологическата работа с потребителите.
Участва в екипни срещи за обсъждане на работа по случай.

 1. Изисквания за заемане на длъжността „ТРУДОТЕРАПЕВТ“:
   Образование – минимум средно;
   Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в
  областта на работа с деца увреждания е предимство;
   Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet;
   Отлични комуникативни и организационни умения;
   Умения за работа в екип;
   Адаптивност и умения за работа с деца с увреждания;
   Креативност и инициативност в работата.
  Основни задължения и отговорности за длъжността:
   Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и
  личния избор на всеки потребител.
   Оказва подкрепа за постигане на самостоятелност и улесняване участието на
  потребителите в обществения живот чрез придобиване и развитие на навици и умения.
   Работи по изготвени от него програми за индивидуална и групова работа.
   Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на
  индивидуалния план за грижа на всеки потребител;
   Сформира групи за работа с потребители с общи интереси;
   Води съответната документация по предоставяне на трудотерапевтична подкрепа,
  съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;
 2. Изисквания за заемане на длъжността „ЛОГОПЕД“:
   Образование – висше; специалност „Логопедия“, „Логопедагогика“ или
  допълнителна професионална квалификация по логопедия;
   Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в
  областта на работа с деца с увреждания е предимство;
   Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet;

 Отлични комуникативни и организационни умения;
 Умения за работа в екип;
 Адаптивност и умения за работа с деца с увреждания;
 Креативност и инициативност в работата;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 Извършва диагностика и оценяване на комуникативното развитие на всеки
потребител и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална
подкрепа.
 Разработва и прилага подходящи корекционни методи и техники за повишаване и
развитие на комуникативните възможности, съобразени с индивидуалните психо-физически
особености на всеки потребител.
 Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на
индивидуалния план за грижа на всеки потребител.
 Оказва методическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна
вербална и невербална комуникация.
 Осъществява партньорство със семействата на потребителите и ги подпомага при
идентифициране на силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от
подкрепа.
 Провежда индивидуални и групови консултации с потребителите и техните
семейства.
 Разработва обучителни и информационни материали.
 Води съответната документация по предоставяне на логопедична подкрепа,
съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред.

 1. Изисквания за заемане на длъжността „ДЕТЕГЛЕДАЧ“:
   Образование – минимум средно;
   Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в
  областта на работа с деца с увреждания е предимство;
   Умения за работа в екип и комуникативност;
   Адаптивност и умения за работа с деца с увреждания.
  Основни задължения и отговорности за длъжността:
   Активно участва в обгрижването на потребителите, ползващи социалната услуга.
   Отговаря за задоволяване на базовите потребности на потребителите – хранене,
  облекло, санитарно-хигиенни нужди, личен тоалет, преобличане и др.
   Съдейства на членовете на екипа при организиране ежедневието на потребителите;
  Взема участие в организираните занимателни и развлекателни игри съвместно с
  потребителите;
   Отговаря за санитарно-хигиенното състояние на помещенията, като спазва
  въведените инструкции за хигиена и дезинфекция;
   Подпомага членовете на екипа при организиране и провеждане на мероприятия,
  разходки и развлечения извън Дневния център.
 2. Изисквания за заемане на длъжността „ОГНЯР/РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА“:
   Образование – минимум средно;
   Професионален опит – не се изисква;
   Притежаване на документ за придобита огнярска правоспособност е предимство;
   Да бъде запознат с правилата за безопасна работа с котли, изискванията за
  противопожарна охрана, инструкциите за безопасна работа и др.
   Умения за работа в екип.
  Основни задължения и отговорности за длъжността:
   Отговаря за техническата поддръжка на сградата;

 Отговаря и следи за правилната експлоатация на котелната инсталация и осигурява
отоплението през зимния период;
 Отговаря и следи за противопожарното състояние на котелните помещения;
 Следи за състоянието и изправността на предоставената му техника, инструменти и
материали и се грижи за тяхното правилно използване;
 Следи за поддържане на нормална температура в сградата на Дневния център през
отоплителния сезон и техническата изправност на уредите;
 Следи за състоянието на сградата, помещенията, дворното място и се грижи за
поддържането им;
 Спазва техниката на безопасност при работа със съоръжения, инсталации и ел. уреди;

Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

 • Първи етап – допускане по документи;
 • Втори етап – интервю/събеседване;
  Необходими документи:
 • Заявление (по образец);
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност – за сверка;
 • Документ за завършено образование – заверено копие;
 • Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е
  приложимо);
 • Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация
  и умения (ако е приложимо).
  След приключване на подбора с одобрените кандидати ще бъдат сключени
  трудови договори със срок за изпитване, в рамките на 6 месеца по реда на КТ.
  Образци на документите могат да се получат на място в сградата на Дневен център за
  подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил
  Левски“ (до блок № 7);
  Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат
  документите си на място в сградата на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и
  техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7), всеки работен ден от
  09:00-13:00 ч. и от 13:30 до 16:00 ч.
  Срок за подаване на документи – от 16.11.2023 г. до 24.11.2023 г. до 16:00 ч.
  включително.
  Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в
  сградата на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в гр.
  Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7).
  Лица за контакт:
  Славена Димитрова и Незабравка Иванова
  сл. телефон: 0882/657-174

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram