Община Мъглиж ще подобри качеството на достъпа до туристически услуги за региона

На 10.05.2023г. Община Мъглиж сключи договор с ДФЗ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР, по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.606-S1 по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти, възложители по ЗОП. Проектът „Преустройство на първи етаж на на съществуваща сграда в туристическо-информационен център и експозиционна зала в УПИ-368, кв. 38, гр. Мъглиж, община Мъглиж поетапно“ е на обща стойност 199 967,20 лв., от които европейско финансиране 179 970,48 лева и национално финансиране – 19 996,72 лв.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram