Община Гурково обява конкурс за работно място на длъжността главен специалист „Строителство и инвеститорски контрол“

О Б Я В А

На основание чл. 91, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда, Община Гурково

обявява конкурс

за длъжността: Главен специалист „Строителство и инвеститорски контрол“

в Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” в Община Гурково

 I. Информация за длъжността – Участва активно в разработването и провеждането на общинската политика и стратегия свързана с упражняване на контрол на дейностите по изграждане, ремонт и реконструкция на общинските обекти чрез упражняване на строг инвеститорски контрол.

II. Задължителни минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено средно образование – строителство и архитектура;
 • Професионален опит – 2 години.

III. Допълнителни изисквания:

 • Компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни актове;
 • Комуникационна компетентност;
 • Аналитична компетентност;
 • Дигитална компетентност;
 • Умения за работа в екип.

IV. Необходими документи:

 • Писмено заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография – европейски формат;
 • Копие от документ за самоличност – за сверка ;
 • Диплома за завършено образование – заверено за вярност с оригинала от кандидата;
 • Документи за трудов/служебен/осигурителен стаж, заверени за вярност с оригинала от кандидата;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ – по образец;
 • Декларация по ЗЗЛД – по образец;
 • Други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата.

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността Главен специалист „Строителство и инвеститорски контрол“ се провежда от комисия назначена със заповед от Кмета на Общината, на два етапа:

 • Предварителен подбор по документи;
 • Интервю с кандидата.

VI.Основно месечно възнаграждение за длъжността  от 933лв. до 1600лв.

 Документите за участие в конкурса  да са представени лично от кандидатите  или чрез пълномощник /с оригинално нотариално заверено пълномощно/ в общинска администрация град Гурково, бул. „ Княз Александър Батенберг“ № 3 – етаж втори стая № 10 – „Технически сътрудник и деловодство“, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00ч и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в срок до 08.03.2024 г.. Документи се приемат и по електронен път на електронната поща на община Гурково- obshtina@gurkovo.bg , като заявлението и декларациите трябва да са подписани с личен електронен подпис на кандидата.

Тел. за контакт: 04331 / 22 -60.

Заявление за участие в конкурс – тук 

Декларация ЛД – тук 

Декларация 107а КТ – тук

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram