Община Гурково обявява конкурс за работно място на длъжността старши експерт „Европейски програми и проекти, обществени поръчки и инвестиции“

 О Б Я В А

На основание чл.90 и чл. 91, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда, Община Гурково

  обявява конкурс

за заемане на длъжността: старши експерт „Европейски програми и проекти, обществени поръчки и инвестиции“ в Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” в Община Гурково.

I. Информация за длъжността – Осигурява осъществяването на дейността на общината в областта на Закона за обществените поръчки, като подготвя съвместно със заявителите тръжна документация за възлагане на обществени поръчки и организира процедурите.

Участва в изготвянето на програми и проекти в областта на териториалното и икономическо развитие с цел балансирано и устойчиво развитие на община Гурково и успешно интегриране в Европейската общност.

Участва в екипите за разработване и управление на инфраструктурни проекти, финансирани с европейски и други донорски средства.

     ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

 • Проекти, програми, стратегии, концепции и проблеми, свързани със социално-икономическото развитие на общината;
 • Обществени поръчки;
 • Разработване и изпълнение на Общинския план за развитие, стратегии, програми и проекти за развитие на общината.

Длъжността се заема по трудово правоотношение – чл.67,ал.1,т.1 от КТ  за неопределено време със срок на изпитване в полза на работодателя на основание чл.70,ал.1 от КТ – 6 месеца.

II. Задължителни минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше образование;
 • Професионална област – икономика, право, строителство;
 • Професионален опит – 2 години .

III. Допълнителни изисквания:

 • Ориентация към резултати;
 • Комуникационна компетентност;
 • Работа в екип;
 • Фокус към клиента.

IV. Необходими документи:

 • Писмено заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография – европейски формат;
 • Копие от документ за самоличност – за сверка ;
 • Диплома за завършено образование – заверено за вярност с оригинала от кандидата;
 • Документи за допълнителна квалификация, заверени за вярност с оригинала от кандидата;
 • Документи за трудов/служебен/осигурителен стаж, заверени за вярност с оригинала от кандидата;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ – по образец;
 • Декларация по ЗЗЛД – по образец
 • Други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата.

V. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността СТАРШИ експерт „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ИНВЕСТИЦИИ“  се провежда от комисия назначена със заповед от Кмета на Общината, на два етапа:

 • Предварителен подбор по документи;
 • Интервю с кандидата.

VI. Основно месечно възнаграждение за длъжността от 933.00  до 1800.00 лв.

VII. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат в канцеларията на Мл. експерт „Човешки ресурси”, етаж 2, стая № 12.

VII. Документите за участие в конкурса да са представени лично от кандидатите или чрез пълномощник /с оригинално нотариално заверено пълномощно/ в общинска администрация град Гурково, бул. „ Княз Александър Батенберг“ № 3 – етаж втори стая № 10 – „Технически сътрудник и деловодство“, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в срок до 08.03.2024 г.. Документи се приемат и по електронен път на електронната поща на община Гурково- obshtina@gurkovo.bg , като заявлението и декларациите трябва да са подписани с личен електронен подпис на кандидата.

 Телефон за информация 04331 / 22 -60

СПИСЪК  НА  НОРМАТИВНИТЕ  ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРВЮТО ЗА КОНКУРСА –СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ИНВЕСТИЦИИ“ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИИ”

 1. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 2. Закон за административните нарушения и наказания
 3. Закон за устройство на територията
 4. Закон за обществените поръчки и Правилник към него
 5. Нормативни документи по безопасността на труда в строителството
 6. Устройствен правилник на Общинска администрация Гурково
 7. Наредбите на Община Гурково

Заявление за участие в конкурс – тук 

Декларация ЛД – тук 

Декларация 107а КТ – тук

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram