На 5-то място сме по заплати в страната

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2022 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 524 души, което представлява 4.3% от общо наетите в страната.

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2022 г. е 18 980 лева (21 242 лева – за страната). Тя е нараснала с 13.8% в сравнение с предходната 2021 година. С най-високи заплати за 2022 г. са наетите в сектори: „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а с най-ниски – в „Хотелиерство и ресторантьорство“.

В обществения сектор средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2022 г. е 23 853 лева, а в частния сектор – 16 782 лева, като е регистрирано увеличение както в обществения, така и в частния сектор съответно с 12.0 и 15.1%.

В сравнение с останалите области на страната, през 2022 г. област Стара Загора е на 5то място по показателя средна годишна работна заплата, след областите София (столица), Варна, Враца и София.

Източник: НСИ

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram