Журналистическо разследване

Провокирана от Николай Златанов на пресконференцията на 16.04.2014 год. журналистката Десислава Петкова направи свое разледване по казуса и го публикува на стената си във фейсбук.

Всичко започва през 2010 година. Тогава Иван Кьосев – председател на ГЕРБ Казанлък вняся сигнал до Окръжна прокуратура Стара Загора за извършени престъпления от общ характер по чл.282 и чл.283 от Наказателния кодекс от Председателя на Общински съвет Казанлък – Васил Самарски. В сигнала си Кьосев посочва, че определени действия на Самарски в качеството му на председател на ОбС Казанлък са в остър разрез на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Като пример Косев посочва, че Председателят на ОбС и служители на администрацията са в една телефонна група с хора от радио ,,Вис Виталис. Сметките за телефоните се заплащат от радиото, а впоследствие се префактурира от ОбС. Иван Кьосев твърди, че много често Васил Самарски закупува венци от ,,Танатос,,ООД, както и често се определят разходи за помощи и погребения при обсъждането на бюджета. Кьосев посочва, че има грубо погазване на нормите на ЗПРКИ, тъй като на проведено заседание 09.11.2009 година Самарски участва в обсъждането и гласуването на предложение с което се възлага на Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост да извърши проверка на цялостната документация за т. н. Обществена телевизия Казанлък в изпълнение на Решение № 116/05.08.2004 г. В гласуването участват 23 общински съветници, един си прави отвод заради конфликт на интереси и предложението е прието с 18 гласа. Заради подадената жалба от Иван Кьосев е образувана преписка в Окръжна прокуратура номер 703 и е възложена проверка на РУ,,Полиция,, Казанлък, като резултати от нея, че материалите са върнати в Окръжна Прокуратура със становище за прекратяване, поради липса на данни за извършване на престъпление от общ характер. След като прокурора по преписката –Алексей Ангелов се запознава с всички събрани материали по проверката, установява, че липсват данни за извършено престъпление от общ характер по Наказателния кодекс. Той е категоричен, че изнесените от  жалбоподателят данни, включително и евентуалното наличие на конфликт на интереси не съставляват престъпление от общ характер  и, че не е от компетентността на Прокуратурата да установява наличие на конфликт на интереси. Прокурор Ангелов посочва, че това е от компетентността на Постоянната комисия  от Общински съветници. Прокурор Ангелов на 03.09.2010 година постановява, че отказва да образува досъдебно производство

.Впоследствие сигнала е изпратен до Апелативна прокуратура Пловдив, която образува преписка 3877/2010 година. Решението на прокуратурата е, че отказва да образува досъдебно производство.

Същия сигнал е подаден и до Върховна касационна прокуратура номер 15996/25.02.2011 година. На сайта на ВКП по номера на преписката, се казва, че преписката е прекратена на 13.01.2014 година.

 

Междувременно от Окръжна Прокуратура изпращат сигнала до ПК по конфликт на интереси  ОБС Казанлък, чийто членове са Васил Самарски, Елена Стойчева и Цветанка Пискова. Започва кореспонденция между Прокурора и зам.председателя на Съвета-Цветанка Пискова. Г-жа Пискова изисква от Прокуратурата заверени копия на всички документи касаещи наличието на конфликт на интереси, както и писмени обяснения на лицата по преписката образувана от прокуратурата. Съответно прокурора отговаря, че документите не са заверени официално тъй като се намират в Община Казанлък, а не могат да бъдат предоставени обяснението на лицата по преписката тъй като съдържат лични данни.

Междувременно с постановление на ВКС прокурор Матей Матев нарежда на Окръжна Прокуратура да изпрати преписка 703 на Комисията по конфликт на интереси за вземане на решение. Това става на 25.02.2011 година по предприсание на ВКС.

 На 24 март 2011 година в деловодството на Обс е внесена жалба от Иван Кьосев до Общински съвет Казанлък, за конфликт на интереси на Васил Самарски. Входящия номер е ОС-3469. На 15 юли 2011 година Пк по конфликт на интереси в ОбС Казанлък взима решение по двата аналогични сигнала, в отсъствието на Васил Самарски, който е декларирал конфликт на интереси, комисията взима решение, че няма данни за конфликт на интереси на Председателя на ОбС –Васил Самарски и изпраща решението си в Окр. Прокуратура по горе цитираната преписка.

Впоследствие само преди дни по искане на полицията председателят на Общинския съвет – Николай Златанов разбира ,че исканите документ липсва както в електронната система, така и на хартиен носител в архива на ОбС. Жалба с входящ номер 3469 /2011 е заведена, в графа относно е видно, че става въпрос за сигнал до Комисията за конфликт на интереси, а в графа файл липсват каквито и да било документи. На своя пресконференция Никиолай Златанов показа пред журналистите  друга разпечатка произволно избрана, на която в графа файл е описано всичко Според един от авторите на ЗПУКИ във всяка община трябва да се поддържа регистър на декларациите на общинските съветници, кмета на общината и заместник-кметовете на общината по чл. 12 от ЗПУКИ; както и на всички постъпили жалби по този въпрос. Декларациите по чл.12 от ЗПУКИ  трябва да се обявяват на интернет страницата, в случая на общинския съвет. В направена проверка от мен днес, в сайта на ОбС Казанлък е видно, че декларациите на нашите общински съветници от този мандат, а така също и на кмета на общината и кметовете на населени места не са публикувани на сайта на ОбС с което е нарушен чл.17, ал2 от ЗПУКИ. Защо не са публикувани декларациите г-н Златанов? Всъщност отговорност за публикуването на декларациите носи председателят на комисията по чл.25, ал.2 т,3 от ЗПУКИ, който в този мандат е Стефан Птичков от групата съветници на ГЕРБ.

Самата местна комисия отговаря за опазването на  поверените й писмени документи от неразрешен достъп на трети лица. Юристът е категоричен, че е възможно самата жалба да се намира в Прокуратурата и ,че след като тя има входящ номер с такъв разполага и лицето, което я е подало. Най-инетерсното обаче е, че на 18.03.2013 година бившия общински съветник Иван Кьосев внася сигнала до главния прокурор.

 

,,Не съм внасал такъв или какъвто и да било сигнал заявява той и това е  опит да се злепостави името ми ,,-твърди Кьосев. Той отрича положения под сигнала подпис да е неговия и се съмнява, че някой умишлено е направил това

.На 26 март 2014 година с писмо номер 12907 изискват от председателя Златанов да предостави жалбата на Кьосев касаеща конфликта на интереси на Самарски , тъй като има образувана преписка 1037/2014 година.

 

Така Николай Златанов стига до това, че документите липсват. Според него документите са унищожени. От своя страна Васил Самарски изпрати своята позиция до медиите

 

След като изгледах разпространените от медиите записи стигнах до три предположения:

– или Председатетелят на ОбС Казанлък Николай Златанов не познава ЗАКОНЪТ за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /(Загл. изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Обн., ДВ, бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 7.04.2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм., бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. и доп., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./

– или Председатетелят на ОбС – Казанлък Николай Златанов разпространява невярна информация, злепоставяща честта, достойнството или доброто име на някого, с цел да се накърни репутацията му в обществото

– или Председатетелят на ОбС – Казанлък Николай Златанов прави опит да разкрие самоличността на лицето, подало сигнала, ВМЕСТО да предприеме конкретни мерки за опазване достойнството на подалия сигнала, за да предотврати действия, чрез които могат да му се окажат психически или физически тормоз (на лицето подало сигнала).

С цел преустановяване на горните внушения и евентуални действия ще се наложи следващата седмица да проведа разговор с г-н Златанов, в присъствието на същите журналисти в качечеството ми на Председател на Комисията по установяване конфликт на интереси по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ към ОбС Казанлък в предходния мандат.
Препоръчвам на всички присъствали на пресконфеленцията да не се поддават на провокациите на Николай Златанов и да не се изкушават да споменават каквито и да било имена в публичното пространство за да не се окажат нарушители на Закона.
Твърденията на Златанов за умишлено унищожени документи и за това, че не е разглеждана и приключена преписка от 24.03.2011 г. от Комисията по установяване конфликт на интереси са НЕВЕРНИ. Няма унищожени документи, просто Николай Златанов не се е обърнал към Комисията по установяване конфликт на интереси по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ към ОбС Казанлък от предходния мандат, за да му бъдат предоставени необходимите писмени документи тъй като в случая той се явява трето лице и няма разрешен достъп до документите съгласно Закона.
Непознаването на Закона, не оправдава г-н Златанов, че писмено е въвел в заблуждение органите на Полицията, а с пресконференцията журналистите и обществеността.
Обръщам внимание на разследващите журналисти и на г-н Златанов, да се запознаят с текстове от ЗАКОНЪТ за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, които са в сила до 01.04.2011 г., а така също с преходните и заключителни разпоредби на същия Закон.

 

Ще се намерят ли ,,умишлено,, унищожените, според Златанов, документи предстои да разберем в близките дни. Позволявам си да цитирам имена тъй като разполагам с официални документи

 

 

                                                                    Десислава Петкова

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram