Живка Железова: Последният одит на финансовото управление на Община Казанлък обхваща периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г.   

В отговор на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК:

Последният одит на финансовото управление на Община Казанлък обхваща периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г.

Вчера /19.02/ Община Казанлък посвети лично на мен цяла едно прессъобщение, което да служи един вид, като „назидание“ към всички останали общински съветници, дръзнали да дадат пресконференция пред медии /ненапразно на Община Казанлък е отредено 141-о място по прозрачност на дейността й и за това как се харчат обществените средства, съгласно класация на Програма „Достъп до информация“, проведена през 2021 г. сред 195 общини/.

Та конкретно по обвиненията, отправени персонално към мен.

В края на пресконференцията, дадена пред БТА: на 18-ти февруари в неделя, на която присъстваха и народните представители г-н Александър Вълчев и г-н Цветан Предов, предоставих време за въпроси, зададени от журналисти, на които участниците отговорихме.

Един от въпросите беше именно свързан с това дали е правена финансова ревизия на Община Казанлък, като отговорих че „От октомври 2010 г. Община Казанлък няма финансова ревизия“. Някои медии са пресметнали и са отразили в свои статии, че това са 13 години.

❗ От направена справка на сайта на Сметна палата, последният одит на финансовото управление на Община Казанлък, извършен от Сметна палата, обхваща периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г. /съгласно одитен доклад № 0042401010/ 28.11.2011 г./.

Определено съм си „направила труда да проверя“ /още през 2021 г.- по време на 46 НС/, но това са фактите.

Що се касае за осъществявания ежегоден финансов одит от страна на Сметна палата, то той е задължителен за всички общини и в тях се одитира единствено и само консолидирания годишен финансов отчет.

В статията си /по подразбиране: опровержение или прессъобщение/, Община Казанлък посочва, че „всички одитни доклади за последните 10 години са достъпни на сайта на Община Казанлък. Всички те са заверени без забележки и резерви от проверяващите“.

❗❗ Така без забележки са заверени и отчетите за 2014 и 2015 години, които периоди обаче Прокуратурата разследва.

❗ В тази връзка не виждам на сайта на общината да е качен Доклад № 0590300416 от 2019 г. на Сметна палата „за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в Община Казанлък за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.“.

❓ От тук произтича и последващия ми въпрос към Община Казанлък:

❓❓ „Защо одитен Доклад № 0590300416, е под №15 в списъка на изпратените от Сметна палата общо 34 одитни доклада до Прокуратурата на Република България за периода 2015 г. – февруари 2023 г.?“.

Според чл. 59 от Закона за Сметната палата тя оповестява одитните доклади, които не представляват защитена от закона тайна. В същото време чл. 58 казва, че „при наличие на данни за престъпление Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата“, като в тези случаи тя не може да огласява данните до приключване на наказателното производство.

Един бърз прочит към въпросния доклад с обем от 73 стр., оповестен на страницата на Сметна палата, дава следната обобщена информация /видимата част, която не е защитена/ в част четвърта „Заключение“:

Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на резултатите от одита за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в Община Казанлък за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., представени в одитния доклад, и събраните одитни доказателства са налице основания за изразяване следното заключение за съответствие за изследваните области:

1. Област „Приходи от данъци върху недвижимите имоти и върху превозните средства“

Дейностите, свързани с администрирането на приходите от данъци върху недвижимите имоти и върху превозните средства са в несъответствие по няколко съществени аспекта с правната рамка: НОРМД не е актуализирана в съответствие с действащата правна рамка; контролните дейности са възложени на структурни звена и длъжности лица, които не са в съответствие с действащите през одитирания период вътрешни актове, организационната структура на общината и длъжностните характеристики на служителите; към декларациите за придобити нежилищни сгради не е приложен документ, доказващ отчетната им стойност; действията на общинската администрация за принудително събиране на просрочените вземания от данъци върху недвижимите имоти и върху превозните средства са в несъответствие с правната рамка.

Въведените контролни дейности при администрирането на приходите от данъци върху недвижимите имоти и върху превозните средства са в частично съответствие с нормативните и вътрешните актове, не са достатъчни по съдържание и не минимизират рисковете в процеса.

Установените несъответствия с правната рамка са в размер 19 530 лв. (необразувани изпълнителни дела за принудително събиране на публични вземания за данък върху недвижимите имоти, при наличие на основание за това). Останалите установените несъответствия с правната рамка са съществени по естество (характер) и по смисъл (контекст).

2. Област „Приходи от наем на имущество и на земя“

Администрирането на приходи от наеми на имущество и на земя е в несъответствие по няколко съществени аспекта с действащата през одитирания период правна рамка: 6 имота –

частна общинска собственост се владеят от бивши наематели без правно основание; не са предприети действия за предсрочно прекратяване на 5 договора за отдаване под наем на общински имоти, поради неплащане на месечните наеми; начислени и събрани приходи от наем на земя и лихви за просрочие, по-малко от дължимите.

Въведените контролни дейности са не са достатъчни по съдържание и не минимизират напълно рисковете в процеса до приемливо ниво.

Установените несъответствия с правната рамка са в размер 146 661 лв. (невнесени наемни вноски и погасени по давност – 75 359 лв., несъбран наем за имот, които се владее без правно основание – 6 461 лв., несъбрани наеми от отдадено под наем имущество – 64 239 лв., определена наемна вноска за земя в занижен размер – 586 лв. и невнесени лихви за просрочие при плащане на наем на земя – 16 лв.) и са съществени по стойност, по естество (характер) и по смисъл (контекст).

3. Област „Приходи от такса за битови отпадъци и разходи за дейност „Чистота“

Дейностите, свързани с реализирането на приходи от такса за битови отпадъци и извършването на разходи за дейност „Чистота“ са в несъответствие по някои съществени аспекти с действащата правна рамка.

НОАМТЦУ и НУО не са актуализирани в съответствие с действащата правна рамка. От отговорните длъжностни лица от общинската администрация не е осъществен контрол за достоверност на обстоятелствата, водещи до освобождаване от частично заплащане на такса за битови отпадъци; погрешно изчислена и събрана такса, в по-малък или по-голям размер от нормативноопределения. Предприетите действия по събиране на невнесените суми от такса за битови отпадъци не са достатъчно ефективни и е налице тенденция на увеличаване на текущите задължения от такса за битови отпадъци.

Провеждането на открита процедура по реда на ЗОП (отм.) е в частично съответствие с правната рамка: в документацията за участие са посочени обстоятелства, които не са посочени в обявлението; не е изпратена информацията до АОП за приключилото изпълнение на договор за обществена поръчка и в профила на купувача не е публикувана информация за извършените плащания. Извършен е разход за доставка на контейнери за битови отпадъци без да е проведено възлагане чрез публична покана, при наличие на възникнало основание за това.

Състоянието на СФУК в изследваната област е добро.

Установените несъответствия с правната рамка и договорите са съществени по естество (характер) и по смисъл (контекст), поради което са разгледани в доклада с оглед предприемане на мерки за коригирането и/или преустановяването им.

4. Област „Управление и разпореждане с имоти“

Дейността в изследваната област е в несъответствие по няколко съществени аспекта с правната рамка: в НПУРОИ не е регламентирано при приключването на търга за отдаване под наем на общинска собственост да се издава заповед от кмета на общината за определяне на спечелилия участник; не е определен ред, при който наемните правоотношения се прекратяват, когато наемателят престане да отговаря на условията и ред, по който кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление; протоколи за резултатите на комисиите при отдаване под наем нежилищни имоти – частна общинска собственост и при продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост не са подписани от членове на комисиите; протокол на комисията за отдаване под наем на общинска земеделска земя е подписан от присъствалите членове, но не и от председателя на комисията. Не са предприети действия от кмета на общината и от председателите на комисиите за включване на резервни членове, каквито са определени единствено за членовете служители на общинската администрация, в резултат на което комисиите са работили в намален състав с неясен кворум; при проведени първи публични търгове с явно и тайно наддаване при отдаването под наем на един нежилищни общински имота и на земеделска земя общинска собственост не са съставени протоколи от тръжните комисии за публичните търгове; при отдаването под наем на нежилищни общински имоти – частна общинска собственост и земеделски земи – частна общинска собственост не са издадени от кмета на общината заповеди за приключване на търга; при неплащане на наемната цена не са предприети своевременни мерки за прекратяване на наемните отношения.

В общината не са въведени процедури за отдаване под наем на имоти и земеделски земи – общинска собственост и за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост. Контролните дейности не са прилагани в съответствие с определения в организацията ред. Не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност преди сключването на договори за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на земеделски земи – частна общинска собственост и на договори за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост. През одитирания период не са идентифицирани и оценени всички рискове, застрашаващи постигането на целите в изследваната област.

Установените несъответствия с правната рамка са в размер 38 005 лв. (непостъпили дължими наеми, непрекратени наемни отношения при наличие на основания), които са съществени по стойност, по естество (характер) и по смисъл (контекст).“

–––––––––––––––––––––––-

Две са ключовите институции, които носят главната отговорност да проверяват и разкриват на обществото незаконното и неефективното харчене на публични средства – Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Най-силното им „оръжие“ срещу злоупотребите, противно на очакванията, не са глобите или санкциите, а публичността. Тоест, правото хората да знаят как се разходват техните пари.

Или поне така би трябвало да работят механизмите за баланс в правовата демократична държава.

И не на последно място прессъобщението на Община Казанлък сериозно ме притесни, особено с последното изречение, защото го считам, като предупреждение и заплаха към мен и моите близки, цитирам:

„Не говори добре, че публичната дейност на Железова се състои основно в изтъкване на факти и окачествяване на свършената работа от друг, когато времето в подобни анализи може да бъде инвестирано в продуктивност в полза на обществото, каквато би следвало да е функцията й, за която е избрана“.

В отговор към Община Казанлък: от първия си ден в Общински съвет- Казанлък положих КЛЕТВА, а тя гласи:

„ЗАКЛЕВАМ СЕ В ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА СПАЗВАМ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА И ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА СЕ РЪКОВОДЯ ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК И ДА РАБОТЯ ЗА ТЯХНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ.“

Правото на отговор е във връзка със статията на Община Казанлък:

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram