“Възраждане” с декларация за запазване на престижа на институцията Общински съвет Стара Загора

От партията са внесли проект за решение за приемане на обща Декларация от името на Общински съвет Стара Загора

В светлината на последните събития свързани с Общински съвет Стара Загора, представителите на Възраждане изразиха категорична позиция по отношение на моралното право на  Ивета Лазарова да изпълнява своите правомощия, след като публично призоваха председателя на Общинския съвет да поеме политическа отговорност и да депозира своята оставка като председател на институцията и като общински съветник.

В продължение на своя призив общинските съветници на Възраждане са внесли проект за решение за приемане на обща Декларация от името на Общински съвет Стара Загора, с която се цели да се запази престижа на институцията Общински съвет Стара Загора.

„Предвид извънредната ситуация в която се намираме призоваваме проекта за решение да бъде включен в дневният ред на предстоящата сесия на Общински съвет. От изключителна важност е да запазим колкото е възможно доброто име на институцията, която всички ние представляваме и да върнем доверието на гражданите към местната власт. Нека всички групи ясно заявят какво е тяхното отношение по казуса“, коментират от Възраждане.

„Ние, общинските съветници, сме длъжни с поведението си да бъдем достойни за гласуваното ни доверие и имаме отговорност да спазваме заложените в Етичния кодекс разпоредби, част от които гласят:

– съдействат за утвърждаване на законността, защита на общочовешките ценности и правата на човека, националните и местните традиции и интересите на обществото; 

–  допринасят за утвърждаване авторитета и общественото доверие в общинския съвет като орган на местно самоуправление, като изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, основано на закона, добросъвестно, отговорно, безкористно, безпристрастно, обективно и справедливо;

– проявяват непримиримост към всяко действие, което представлява акт на корупция и се стремят да не допускат подобни актове; – съобразяват цялостното си поведение и дейност с добрите нрави в обществото, като се стремят да утвърждават авторитета на местната власт.“, се казва още в декларацията.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Дончо Радев, Ива Ангелкова, Галин Динев, Десислава Калоянова, Тодор Делчев – общински съветници от ППГОС ВЪЗРАЖДАНЕ в Общински съвет Стара Загора

Относно: Декларация за запазване престижа на институцията Общински съвет Стара Загора и отстояване принципите на законност и справедливост в защита на интересите на жителите на Община Стара Загора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В светлината на последните събития свързани с Общински съвет Стара Загора, ние от Възраждане изразихме категорична позиция по отношение на моралното право на председателя Ивета Лазарова да изпълнява своите правомощия на тази позиция. В тази връзка изготвихме и настоящия проект на Декларация от името на Общински съвет Стара Загора, с която се цели да се запази престижа на институцията Общински съвет Стара Загора, която всички ние представляваме и да върнем доверието на гражданите към местната власт.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 40 от за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /приет от Общински съвет с Решение № 220 от 31.03.2016 година; изм.с Решение № 252 от 30.03.2020 година; изм. и доп. с Решение № 328 от 28.05.2020 г., доп. с Решение № 979 от 27.05.2021г./ предлагаме Общински съвет Стара Загора на предстоящата сесия, която ще се проведе на 28.03.2024 г. да разгледа настоящото предложение и да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Стара Загора приема Декларация за запазване престижа на институцията Общински съвет Стара Загора и отстояване принципите на законност и справедливост в защита на интересите на жителите на Община Стара Загора съгласно приложения текст както следва:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Общинските съветници на община Стара Загора

Ние, общинските съветници на община Стара Загора, сме длъжни да градим доверие в институцията и да декларираме с ежедневните си действия уважение към избирателите си и всички граждани на Общината. В своята дейност ние се ръководим от принципите на законност и справедливост, взимаме решения на база на експертност и безпристрастност и с най-висока отговорност се грижим за високото ниво на доверие в действията на Общинския съвет.

Водени от това считаме, че Общински съвет е институцията, която е изразителят на местното самоуправление и категорично не може да бъде председателстван от лице, свързано по какъвто и да било начин с престъпления срещу демократичния изборен процес в Република България.

Решението на Върховния касационен съд, което постановява окончателно присъда за купуване на гласове на общинския съветник Янко Янков от групата „Алтернатива на гражданите – ВМРО“, поставя под въпрос легитимното избиране на всички представители от коалицията.

Към днешна дата  председател на Общински съвет – Стара Загора е Ивета Лазарова, част от групата „Алтернатива на гражданите – ВМРО“. Предвид високото обществено значение на заемания пост, неговите представителни функции и в интерес на обществените очаквания за публичност и прозрачност следва да бъдат предприети своевременни мерки.

В днешните времена на политическа криза одобрението към всички институции е на критично ниски нива и ние като представители на старозагорци трябва упорито да работим за възстановяване на доверието на гражданите към местната власт.

Ние, общинските съветници, сме длъжни с поведението си да бъдем достойни за гласуваното ни доверие и имаме отговорност да спазваме заложените в Етичния кодекс разпоредби, част от които гласят:

– съдействат за утвърждаване на законността, защита на общочовешките ценности и правата на човека, националните и местните традиции и интересите на обществото;

–  допринасят за утвърждаване авторитета и общественото доверие в общинския съвет като орган на местно самоуправление, като изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, основано на закона, добросъвестно, отговорно, безкористно, безпристрастно, обективно и справедливо;

– проявяват непримиримост към всяко действие, което представлява акт на корупция и се стремят да не допускат подобни актове;

– съобразяват цялостното си поведение и дейност с добрите нрави в обществото, като се стремят да утвърждават авторитета на местната власт.

Предвид гореизложеното и в интерес съхраняване доброто име на Общински съвет – Стара Загора, призоваваме г-жа Лазарова да поеме политическа отговорност и да депозира своята оставка като председател на институцията.

ВНОСИТЕЛИ:

ДОНЧО РАДЕВ:……………………………….

ИВА АНГЕЛКОВА:……………………………

ГАЛИН ДИНЕВ:……………………………….

ДЕСИСЛАВА КАЛОЯНОВА:……………….

ТОДОР ДЕЛЧЕВ:………………………………

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram