Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира за финансиране проектни предложения на общини и частни доставчици за модернизация на материалната база на социални услуги и подкрепа на дейността на социални предприятия.

Проектите ще се финансират в две направления. По Компонент 1 ФСЗ ще финансира предложения за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база за предоставяне на социални услуги, както и за изграждане на нова или за реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги. За финансиране на проекти по това направление ще бъдат осигурени общо 800 000 лв. Проектни предложения ще се приемат до 31 март и ще бъдат класирани и одобрени до 30 април.

По Компонент 2 Фонд „Социална закрила“ ще осигурява средства за подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия. Одобрените предложения ще бъдат финансиране с общо до 50 000 лв. Проектите ще се приемат до 30 април, като ще бъдат одобрени и класирани до 31 май.

Обявлението и документите за кандидатстване са публикувани на следния електронен адрес: http://mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila – раздел „Документи“.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram