„Свръхпечалбите“ в държавната енергетика ще се ползват в програми за компенсация

След множество политически коментари през последните месеци за това да се изземва цялата свръхпечалба на държавните производители на ток след голямото му поскъпване и парите да се ползват за компенсация на засегнатите от това, има вече внесен проект. Той е за промени в Закона за енергетиката и е подписан от трима представители на „Има такъв народ“, но проверка на „Дневник“ показва, че се подкрепя и от останалите в коалицията.

В него не се въвежда термин свръхпечалба, който бе използван в политическите изказвания, но се определя как може да се използва цялата печалба на публичните дружества в сектора.Проектът дава възможност печалби да се разпределят не само във фонд „Резервен“ на дружествата или да отиват за дивидент за едноличния собственик на капитала, но и да бъдат използвани за осъществяване на държавната политика в енергийния сектор и в програми за подпомагане и компенсации на засегнатите от високите енергийни цени.
С проекта се предлага още да се определят целеви вноски от производителите на електрическа енергия, които са публични предприятия, изчислени от Министерски съвет. По този начин вносителите залагат да бъде осигурен допълнителен ресурс за Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който да бъде целево разходван за изпълнение на Програмите за компенсации, както и за компенсиране на разходи по изкупуване на енергия от ВЕИ.

Във връзка с предстоящо приемане на европейски регламент, който се очаква да влезе в сила от ноември, за поддържане на неснижаем остатък в газохранилището, което означава значителни разходи, допълват вносителите.

Предвижда се допълнителните вноски да се правят всеки месец от производителите на електрическа енергия, със сключени договори за компенсиране с премии, в случаите, когато сумата от реално постигнатата борсова цена от съответния производител и премията е по-голяма от преференциалната цена, определена от КЕВР.

В проекта се залага ново правомощие на Комисията за енергийно и водно регулиране, което според вносителите цели създаване на възможности за постигане на предвидимост, стабилност и сигурност на цените на електрическата енергия в дългосрочен аспект. В подзаконови нормативни актове, свързани със Закона за енергетиката, се предвижда определянето на правила, възоснова на които чрез прозрачни и специализирани търгове, организирани периодично, да могат да се търгуват форуърдни продукти – с различни срокове на падеж, включително продукти най-малко за тримесечие и за година напред, за постоянно доставяне както на базов, така и на върхов товар.

„Тези правила ще гарантират търговете да бъдат недискриминационни и да осигуряват равен достъп на всички участници на пазара“, пише в мотивите към проекта. Заради това, че Българската независима енергийна борса е монополист на пазара, се предвижда условията на търговете, включително условията за участие, предлаганите продукти и характеристиките на търговете, да бъдат одобрени от енергийния регулатор КЕВР след консултация с участниците на пазара.Проектът въвежда и възможност КЕВР да определя тарифи на цените, в зависимост от консумираното количество ток, парно, газ и питейна вода. Това, според вносителите, цели намаляване на икономическите бариери за достъп до услуги от обществен интерес. Предложението ще окаже и позитивен социален и икономически ефект върху битовите потребители на тези услуги.

Дневник

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram