Позиция на АБРО по ЗИД на ЗРТ относно „дезинформацията в интренет средата“

На 02.04.2020 г. Асоциацията на бълагските радио- и телевизионни оператори – АБРО представи в Комисията по културата и медиите на Народното събрание становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, внесен от Александър Сиди и група народни представители.

Предложените със законопроекта промени са мотивирани с необходимостта от борбата с дезинформацията в интернет средата, но са неподходящи по редица причини и АБРО призовава за отхвърлянето им. Позицията и аргументите на АБРО в тази връзка са възприети в цялост и от IAB Bulgaria.

В борбата с дезинформацията е необходимо прилагане на координиран подход на ниво Европейски съюз. В Европейския съюз действа План за действие за борба с дезинформацията, чиито мерки са насочени преди всичко към естествено отхвърляне от обществото на източниците на дезинформация, а не към предвиждане на регулаторни и санкционни режими. Докладът относно изпълнението на Плана за действие за борба с дезинформацията от 14 юни 2019 г. показва, че този подход дава добри резултати, поради което ще продължи да бъде следван. На европейско ниво е приета и Директива (ЕС) 2018/1808, която следва да бъде транспонирана в българското право срок до 19 септември 2020 г. Една от основните цели на директивата е борбата с дезинформацията чрез развитието на медийната грамотност на обществото.

Строгото законодателно дефиниране на понятието „дезинформация“ може да доведе до ограничаване на свободата на словото. Фактите, мненията и гледните точки, които се отразяват от медиите, могат да не достигат до абсолютната истина и дори да бъдат неверни или противоречиви. Това обаче не следва да означава, че създадените материали осъществяват дезинформация. Саморегулацията е по-успешен модел за борбата с фалшивите новини. Националният съвет за журналистическа етика създава и прилага Етичен кодекс на българските медии, който представлява система от правила за етична журналистика.

Недопустима е липсата на провеждане на предписаните в Закона за нормативните актове обществени консултации по законопроекта, при това в момент, когато обществения дебат по него ще бъде силно затруднен с оглед на обявеното извънредно положение.

Дори да бъдат приети, предложените мерки няма да бъдат ефективни срещу дезинформацията. Като регистранти на сайтовете, чрез които се осъществява дезинформация, често са посочени кухи дружества, които не могат да бъдат санкционирани. По този начин реално отговорните лица няма да могат да бъдат установени и ще продължават необезпокоявано дейността си. При действащите правила за определяне на приложимата юрисдикция обичайно правилата за интернет сайтовете, които са регистрирани и имат сървъри извън Република България, няма да попадат под юрисдикцията на Република България, при което правилата за дезинформация, приети на национално ниво, няма да бъдат приложими за тях.

АБРО обръща внимание и на:

– Предвидените в законопроекта допълнителни правомощия за СЕМ, които изискват значително увеличените на бюджета на органа, което е неприемливо в условията на започващата рецесия в икономиката;

– Предвидената процедура за установяване на интернет страници, „чрез които се осъществява дезинформация в интернет среда“, за сваляне на съдържание от тях и преустановяване на достъпа до тях, която създава предпоставки за ограничаване свободата на медиите и за налагане на цензура;

– Предложената дефиниция на понятието „дезинформация в интернет среда, която не отговаря на установеното разбиране на ниво Европейски съюз и изхожда от идеята, че доставчиците на медийни услуги следва да отразяват единствено обективната и абсолютна истина, което на практика често е невъзможно. Приемането на тази дефиниция ще бъде сериозна заплаха за свободата на изразяване на мнение и на информация, за свободата и независимостта на медиите, ще се създадат условия за упражняване на цензура върху медиите и за неравнопоставено третиране на отделните доставчици.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram