Новият Закон за извънредното положение вече е в сила

Правителството може да изкара законно армията по улиците, властта ще глобява всеки, който не спазва противоепидимичните мерките с 5000 лв глоба, а здравните служби може да искат от МВР принудително довеждане на хора за лечение и изолация, посочва frognews.bg.

Това става възможно след като Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. бе обнародван в извънреден брой на „Държавен вестник“ – брой: 28, от дата 24.3.2020 г.

Повечето от неговите норми влизат с обратна сила – още от 13 март, а всички останали от днес, 24 март. Сред тези, за които изрично е посочено, че влизат от днес са промените в НК, които предвиждат поправки в текста за наказване на продажбата на стоки на цена над определената по време на извънредно положение, както и увеличаването на глобата на 50 000 лв при предаване по „радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога“. Пак от днес влизат в сила промени в правилата, свързани с платформата по закона за обществените поръчки, промените в данъчните закони, използването на трафичните данни за установяване на нарушения на карантината.

Останалите норми влизат с обратна сила, от деня на обявяване на извънредното положение. Така с тях се узаконяват вече приетите и предприети мерки на здравния министър, променят се правила при обществените поръчки, узаконява се и дистанционното образование за учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение. То е определено като „обучение и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии“. С обратна сила влиза и спирането или удължаването на някои срокове, свързани с дела, данъци, осигуровки, счетоводство.

С този закон е допуснато „военнослужещите от въоръжените сили при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, съвместно и/или координирано с други органи“ да могат да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно-пропускателен пункт“. Участието на армията при осъществяването на извънредното положение е една от най-третираните и спорни теми. В обнародваният закон е предвидено, че военнослужещите от въоръжените сили ще имат право да:

1. извършват проверки за установяване самоличност на лице;

2. ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на МВР, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките от Закона за здравето, като се съставя двустранен писмен протокол;

3. спират превозни средства до пристигане на органите на МВР;

4. ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт;

5. използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо.

За да се стигне практически до ползване на армията, то все пак ще трябва да бъде приет специален акт на Министерски съвет, в който да се определят условията и реда, по които ще става това.

Извънредният закон прави промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в закона за държавния служител и други. Променят се и правила, свързани с усвояването на еврофондовете. 

Нормативният акт разпорежда и, че при необходимост Министерският съвет може да възлага на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да извърши проверка на държавния резерв на зърно, месо, млечни продукти и други трайни хранителни продукти, медицинска апаратура, лекарства, медицински консумативи и спирт и да изготви доклад и предложение до правителството с оглед преценка за осигуряване на допълнителни резерви.

Със закона се спират всички обявени публични продани и въводи във владение от държавните и частните съдебни изпълнители.  За срока на извънредното положение се забранява налагането на запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

С 6 месеца се удължават сроковете на валидност на българските документи за самоличност, но само за употреба на територията на България. Тук влизат личните карти шофьорските книжки.

По време на действието на този закон е предвидено, че Агенция „Митници“ може да предоставя безвъзмездно задържани, иззети, отнети и изоставени стоки, които могат да послужат за защита на живота или здравето на хората, на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения.

Новият нормативен акт предвижда и важна промяна в закона за здравето. С нея е предвидено, че болен от заразна болест, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, откаже или не изпълнява задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Същото наказание се налага и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави и откажат или не изпълняват задължителна изолация, съответно лечение. Пак с 5000 лв глоба се наказва и всеки, който наруши каквито и да е противоепидимични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването. 

Изрично е предвидено и, че лицата, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителна изолация, се довеждат принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация.

Източник: frognews.bg

https://frognews.bg/

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram