МРРБ ще разрешава временно спиране на проектите по програмите за трансгранично сътрудничество


Въпреки ограниченията ведомството ще продължи да обработва искания за авансови, междинни и окончателни плащания по трите програми.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество с Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония, ще разрешава временно спиране на срока за изпълнение на финансираните чрез тях проекти заради извънредното положение в страната и мерките, въведени в съседните държави.

За целта водещите партньори по проектите трябва да подадат искане за временно спиране, подкрепено със съответните доказателства за фактическа невъзможност за изпълнение на дейностите по тях, на имейл адрес: e-tcm@mrrb.government.bg. Задължително трябва да се посочи конкретен период с начална и крайна дата, който не може да бъде по-дълъг от обявения период за извънредно положение.

Бенефициентите ще бъдат уведомени за периода на временното спиране по всеки индивидуален договор, като то ще може да бъде удължено при продължаване на извънредното положение на територията на съответната страна и/или обоснована необходимост от страна на бенефициентите. След отпадане на извънредното положение бенефициентите не следва да изпращат искане за възобновяване на срока за изпълнение на проектите.

Срокът за изпълнение на договорите за субсидия няма да бъде удължаван над максимално допустимия, съгласно посочените в Насоките за кандидатстване.

Управляващият орган на програмите ще продължи да обработва искания за авансови, междинни и окончателни плащания, да обработва сигнали за нередност по отношение на партньорите на територията на Република България и да издава решения за налагане на финансови корекции, както и да издава писма за възстановяване на суми по финансови корекции и неусвоени аванси.

Всички останали насоки, указания и изисквания, свързани с кандидатстването и изпълнение на проекти по програмите остават непроменени. Подготовката на договори за субсидия следва установения ред, като те ще бъдат изпращани чрез куриерски услуги за полагане на подпис и печат от страна на Водещия партньор.

МРРБ  приканва също партньорите по проекти да извършат анализ на планираните дейности. При необходимост дадено събитие да бъде отменено или отложено, поради ограниченията от въведените извънредни мерки партньорите следва да преценят възможностите за алтернативни начини провеждане – например онлайн конференции, видео конференции и други, а по отношение на мерките за информация и публичност – чрез онлайн излъчване в социалните медии, телевизии, радиа и други.

Водещият партньор следва да поддържа постоянен контакт със Съвместния секретариат относно всички промени в договора за субсидия, които могат да бъдат предизвикани от въведените извънредни мерки.

Подробни указания за изпълнение на проектите във връзка с извънредното положение в страната може да намерите:

· за Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020 – тук;

· за Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020 – тук;

· за Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония – тук.Препоръчваме да бъде следена актуалната информация на интернет сайтовете на програмите ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020: http://www.ipacbc-bgrs.eu/, Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020: http://www.ipacbc-bgtr.eu/, за Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония: http://www.ipa-cbc-007.eu/, както и сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg, по отношение на извънредните мерки, валидни за Република България.Всички конкретни въпроси, свързани с изпълнението на договорите в периода на въведените извънредни мерки в България и партньорските страни, да бъдат отправяни на следната електронна поща: e-tcm@mrrb.government.bg. /КРОСС/

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram