Кметът на „Красно село“ е осъдена за конфликт на интереси

Административният съд – София град потвърди решението на комисията за борба с корупцията с председател Сотир Цацаров за установяване на конфликт на интереси спрямо кмета на столичния район „Красно село“ Росина Станиславова. Конфликтът се състои в това, че Станиславова е назначила дъщеря си на работа по европейски проект. АССГ потвърждава и глобата от 5 000 лв., наложена от КПКОНПИ на районния кмет. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано в двуседмичен срок пред Върховния административен съд. Решението на АССГ е от 15 февруари и с него се отхвърля жалбата на Станиславова срещу решението на антикорупционната комисия, с което е установен конфликт на интереси. Районният кмет трябва да възстанови на Столична община и възнагражденията, изплатени на дъщеря й, докато е била назначена в условията на конфликт на интереси.

През миналата година от КПКОНПИ съобщиха, че на 18.05.2020 г. е постъпило заявление от дъщерята на кмета на столичния район „Красно село“, с което тя моли да бъде назначена на обявената длъжност. Още същия ден майка й резолира заявлението „за назначаване на 8-часов работен ден“. Дъщерята на Росина Станиславова е одобрена от комисия по проекта в състав, определен от самата Станиславова, в качеството й на кмет. На 8.06.2020 г. е сключено допълнително споразумение, с което работният ден и възнаграждението се намаляват наполовина, а на 10.06.2020 г. трудовият договор е прекратен. По време на изслушването на Росина Станиславова пред КПКОНПИ тя заявява, че е назначила дъщеря си поради липса на достатъчен брой хора към онзи момент, които да поемат административните процедури по изпълнението на проекта, предвид пандемичната обстановка. След набиране на сътрудници, трудовият договор на дъщеря й е бил прекратен.

КПКОНПИ приема, че Станиславова е реализирала конфликт на интереси в частен интерес на свързано с нея лице – нейната дъщеря. Самото сключване на договора е нейно право, а не задължение. Според законодателството и съдебната практика, като лице, заемащо висша публична длъжност, Станиславова е трябвало да си направи самоотвод и да уведоми органа по избора на служители за наличие на частен интерес в конкретния случай.

В решението си АССГ посочва, че съдът споделя тезата на КПКОНПИ, че със сключването на трудов договор със своята дъщеря по проект е налице упражняване на правомощия по служба в частен интерес, обоснован от облага по смисъла на ЗПКОНПИ за свързано с него лице. „Законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес, като по този начин компрометира публична длъжност, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение или ведомство. По отношение на възражението, че лицето не е действало в частен, а в публичен интерес, с оглед пандемичната обстановка и спешната нужда от кадри за реализиране на проекта и за снабдяване на лица в карантина и пр. с продукти и лекарства, съдът намира следното: Напълно допустимо е мотивите за сключването на спорния договор да са продиктувани именно от възникнала спешна необходимост, в която насока бяха и изслушаните свидетелски показания на заместник кмет на район „Красно село“. Съдът възприема като последователни, логични и напълно реалистични изнесените показания, че дъщерята на Росина Станиславова е отговорна и мотивирана да помага личност, именно поради което е подала заявление за участие в проекта чрез назначаването й на длъжност сътрудник по Програма „Социален патронаж“ в условията на пандемия и липса на персонал, готов да извършва такава дейност. Тези нейни мотиви обаче, както и евентуално подобни от страна на Росина Станиславова, не променят изводите на съда, поради изложените по-горе съображения, а именно – наличие на формалното нарушение от страна на Росина Станиславова, именно в качеството й на лице, заемащо висша публична длъжност при упражняване на правомощията й чрез сключване на договор за заемане на длъжност в ръководен от нея в това качество проект със свързано с нея лице по смисъла на дефиницията на Закона. В това си качество лицето няма право да сключва договори със свързани лица, поради възникването на конфликт на интереси, което последното е длъжно да знае“, се казва в решението на АССГ.

СЕГА

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram