Делян Добрев: Внесох сигнал в прокуратурата за беззаконията на кабинета Денков

Делян Добрев внесе сигнал до Върховна административна прокуратура „за беззаконията на кабинета Денков“. Това съобщи самият депутат в профила си в социалната мрежа.

Ето я и цялата публикация на Делян Добрев във Фейсбук:

ДО 
ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА 
​​​​ 
Сигнал 
от 
Делян Александров Добрев

Срещу: Разпореждане № 4 от 23.06.2023 г. на Министерски съвет на Република България за изменение и допълнение на Разпореждане № 2 от 2023 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала (публикувано на сайта на МС на 26.06.2023 г.)

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАВНИ ПРОКУРОРИ, 
На основание чл. 127, т. 5 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, сезирам Върховна административна прокуратура, с искане за упражняване на надзор за законност и предприемане на действия за отмяна на Разпореждане № 4 от 23.06.2023 г., съответно на Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г. на МС от 2023 г., в частта с която се разпорежда на „Български енергиен холдинг“ ЕАД да внесе дивидент не по-малък от 1,588,375,000 лв., а именно нетната печалба за 2022 г., декларирана в предварителния отчет на дружеството от 03.02.2023 г. на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3861755417615066&output=html&h=280&adk=3016845359&adf=4115460353&pi=t.aa~a.1381849204~i.10~rp.4&w=730&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1687956963&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5285309198&ad_type=text_image&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fglasove.com%2Fnovini%2Fdelyan-dobrev-vnesoh-signal-v-prokuraturata-za-bezzakoniyata-na-kabineta-denkov&fwr=0&pra=3&rh=183&rw=730&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChAI8LTvpAYQu8HUqbGnpZcHEj0AvJ_leRA8aXbd6y5_JtvMlLnpJvTbZGkmH6j2yOAYQ0-IZd1bKnSpleyFRBRrmbhPnnXEH2bpsNUPGfur&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTE0LjAuNTczNS4xMzQiLFtdLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIk5vdC5BL0JyYW5kIiwiOC4wLjAuMCJdLFsiQ2hyb21pdW0iLCIxMTQuMC41NzM1LjEzNCJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjExNC4wLjU3MzUuMTM0Il1dLDBd&dt=1687956963516&bpp=1&bdt=1840&idt=1&shv=r20230620&mjsv=m202306161001&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3De3d689c30ce97ff9-2250e38e49dd006a%3AT%3D1678454834%3ART%3D1687956954%3AS%3DALNI_MbYrQtoBmcY5EiZZO2DXENJ1C_gEA&gpic=UID%3D00000bc35e27d080%3AT%3D1678454834%3ART%3D1687956954%3AS%3DALNI_MbMI3oJKViMoL5-NATst_g1x3Zu8w&prev_fmts=0x0%2C300x600%2C300x250%2C730x280&nras=3&correlator=5855822714452&frm=20&pv=1&ga_vid=1210563574.1678454836&ga_sid=1687956962&ga_hid=551672840&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=3&u_h=900&u_w=1440&u_ah=860&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=4&adx=182&ady=1656&biw=1423&bih=732&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759842%2C44759876%2C44759927%2C31075510%2C31075643%2C44788442%2C44793257&oid=2&psts=ABHeCviLWomTGjD2czDOdZnzsGxYEbm3C6oPrV5pfJgfNh5AWZlIAmwJAj0YTaamnnI-eQH9wl6aVqH43Leq-XAwO6Wj&pvsid=2604091374676912&tmod=1274985023&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fglasove.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C0%2C1440%2C860%2C1440%2C732&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=8&uci=a!8&btvi=3&fsb=1&xpc=VO60dixlJ0&p=https%3A//glasove.com&dtd=17

С Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г., Министерски съвет е регламентирал установяването и внасянето в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала по годишния финансов отчет за финансовата 2022 г. Съгласно т. 1, буква „б“ от Разпореждането (приложима при определяне на дължимия от „Български енергиен холдинг“ ЕАД дивидент в полза на държавата): „1. Органите, упражняващи правата на държавата в едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, разпределят печалбата им по годишния финансов отчет за финансовата 2022 г. след данъчно облагане и приемат решение, както следва: б) за разпределяне на дивидент от печалбата за акционерни дружества, при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен”, когато този фонд не е попълнен – 50 на сто“.

С Разпореждане № 4 от 23.06.2023 г. на Министерски съвет е изменено и допълнено Разпореждане № 2, като т. 1, буква „б“ придобива следната редакция: „б) за разпределяне на дивидент от печалбата за акционерни дружества, при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен”, когато този фонд не е попълнен – 100 на сто, като дивидентът, който Български енергиен холдинг ЕАД следва да внесе, е не по-малък от 1 588 375 000 лв, а именно нетната печалба за 2022 г. декларирана в предварителния отчет на дружеството от 03.02.2023 г. на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.»

Разпореждане № 4 от 2023 г., съответно Разпореждане № 2 на МС от 2023 г., в частта с която се разпорежда на „Български енергиен холдинг“ ЕАД да внесе дивидент не по-малък от 1,588,375,000 лв., а именно нетната печалба за 2022 г., декларирана в предварителния отчет на дружеството от 03.02.2023 г. на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол, е издадено в нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено като незаконосъобразно и засягащо по негативен начин важен държавен и обществен интерес по следните съображения:

1. Разпореждане № 4 от 2023 г. е издадено в нарушение на чл. 247а, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон.

Съгласно чл. 247, ал. 1 от Тъговския Закон дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел ХI финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. За да бъде законосъобразно решението за разпределение на дивидент и за да се превърне абстрактното право за получаването му в ликвидно и изискуемо право на вземане в полза на държавата, решението трябва да е взето на база финансовите резултати от заверения от избрания одитор и приет Годишен финансов отчет за 2022 г. Само приетият съгласно раздел ХI от Търговския закон годишен финансов отчет би могъл да се ползва за разпределение на дивидент, тъй като този отчет представя вярно и честно имущественото и финансово състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал, включитено и всички обезценки до края на финансовата година (чл. 24 от Закона за счетоводството). Съгласно чл. 25 от Закона за публичните предприятия: „Счетоводството на публичните предприятия се извършва в съответствие със Закона за счетоводството. Публичните предприятия съставят финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни стандарти или на Международните счетоводни стандарти в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството”. Индивидуалният и консолидираният финансов отчет на “Български енергиен холдинг” ЕАД задължително се изготвят при спазване на международните счетоводни стандарти.

Съгласно тези стандарти е налице задължение за обезценки на активи и вземания при определени изисквания и по определена методология. Моделът за обезценки, разработен от международен екип от специалисти се прилага от началото на 2018 г., без изключение. През 2022 г. няма правени извънредни или специфични обезценки, които да не се дължат на този модел.

Съгласно чл. 26 от Закона за публичните предприятия само годишните и консолидираните отчети на публичните предприятия подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, затова само тези отчети могат да се ползват за целите на чл. 247а от Търговския закон.

В нарушение на закона, Министерски съвет разпорежда “Български енергиен холдинг” ЕАД да внесе дивидент в размер на нетната печалба за 2022 г., декларирана в предварителния отчет на дружеството от 03.02.2023 г. на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Това нарушение е самостоятелно основание за отмяна на незаконосъобразния адвинистративен акт.

При справка с предварителния отчет на “Български енергиен холдинг” ЕАД и анализа за дейността към него, публикувани на сайта на АППК се вижда, че дружеството на няколко места в анализа посочва, че “Анализът на дейността и финансовото състояние на БЕХ ЕАД е изготвен на база неодитиран предварителен индивидуален финансов отчет към 31.12.2022 г.; Следва да се има предвид, че в предварителния отчет към 31.12.2022 г. са отразени нетните разходи за обезценка на вземания съгласно последния отчетен период когато тя е извършена – в края на първото полугодие на 2022 г.; Както бе упоменато по-горе, в предварителния отчет към 31.12.2022 г. са отразени нетните разходи за обезценка на вземания съгласно последния отчетен период когато тя е извършена – в края на първото полугодие на 2022 г.”.

От посоченото по-горе безспорно става ясно, че финансовите резултати не могат да се приемат за окончателни, съответно липсва правно основание Разпореждането на Министерски съвет да реферира към този предварителен неодитиран отчет за 2022 г.

2. Размерът на дивидента, така какво е определен в Разпореждането на МС е в противоречие с нормата на чл. 247а от Търговския закон, тъй като чистата стойност на имуществото съгласно проверения и приет Годишен финансов отчет за 2022 г., намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане съгласно Разпореждане № 4 от 2023 г., е по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Годишният финансов отчет на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансова 2022 г. е изготвен, приет от Съвета на директорите на дружеството, одитиран от международния одитор и е приет от едноличния собственик (министъра на енергетиката).

Съгласно проверения и приет в изпълнение на раздел ХI от Търговския закон финансов отчет за 2022 г., изчислението на максималната сума на дивидента съгласно чл.247а от Търговския закон е както следва: 
Видно от одитирания от международния одитор и приет от едноличния собственик отчет, максималната сума на дивидента, който може да бъде разпределен, съгласно чл. 247а от Търговския закон е 674,057,114.99 лв. Сумата на дивидента, определена съгласно Разпореждане № 4 е с 914,317,885.01 лв. по-голяма от максимално допустимия размер на дивидента, съгласно чл. 247а от Търговския закон.

3. Допуснати са и други нарушения при издаването на разпореждане № 4 от 2023 г на Министерски съвет.

Разпореждането се издава на основание чл. 14, ал. 3 от Закона за публичните предприятия: Министерски съвет одобрява общата дивидентна политика, което изключва възможността за индивидуално посочване на конкретна сума за отчисляване от печалбата като дивидент от конкретно дружество. Компетентността на Министерски съвет съгласно чл. 14 от Закона за публичните предприятия е ограничена до одобряване на обща дивидентна политика за всички публични предприятия и се изразява в определяне на процента от печалбата, който следва да бъде разпределен под формата на дивидент за конкретната финансова година.

Такава е практиката през годините – при справка с публично достъпната информация на сайта на Министерски съвет става ясно, че за периода 2013 г. – 2021 г., включително, разпорежданията на Министерски съвет определят дивидента дължим от публичните предприятия и дружествата с държавно участие като процент от печалбата им за съответната година. Единственото отклонение, с посочване на конкретна стойност е налице в Разпореждане № 5 от 27.04.2022 г. и Разпореждане № 4 от 23.06.2023 г., като и в двата случай се касае за отчисления от печалбата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

4. С Разпореждане № 4 от 23.06.2023 г. на Министерски съвет на Република България се нарушава финансовата стабилност на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и дружествата от БЕХ група, и се поставя под риск особено важен държавен и обществен интерес.

В качеството си на финансов холдинг, „Български енергиен холдинг“ ЕАД следва да управлява своята ликвидност балансирано като насочва усилията си към стабилизиране финансовото състояние на част от дружествата в групата, чрез ефективно вътрешногрупово управление на ресурсите, включително чрез предоставянето на заеми на дружества от групата.

В случай че не бъде отменено Разпореждане № 4 от 23.06.2023 г. „Български енергиен холдинг” ЕАД да внесе дивидент в размер от 1,588,375,000 лв. би се стигнало до хипотезата на чл. 252, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, тъй като чистата стойност на имуществото на дружеството ще е отрицателна величина, по-малка от размера на внесения капитал. Евентуално намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството ще доведат до колосални загуби за българската държава, които най-общо могат да се определят като застрашаване на националната сигурност. Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност като стратегически са определени следните дейностите: Управление на отрасъл енергетика; Производство на електрическа енергия, добив на въглища и експлоатация на хидротехнически съоръжения; Дейности по съхранение и транспорт на свежо ядрено гориво и на отработено ядрено гориво, управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения; Пренос на електрическа енергия; Разпределение на електрическа енергия; Пренос и съхранение на природен газ. Същото Постановление включва като стратегически обекти дружества от холдинга и оперираните от тях обекти.

С изплащането на дивидент в такъв огромен размер, дори да не се стигне до хипотезата на чл. 252, ал.1, т. 5 от Търговския закон, би се стигнало като минимум до следните рискове:

1. Създава се риск за предсрочна изискуемост на две облигации на БЕХ ЕАД за 1.2 млрд. евро;

2. Нарушава се ковенантите по облигационните емисии на БЕХ ЕАД;

3. Поставя се под съмнение възможността на БЕХ ЕАД да обслужва регулярно плащанията по тези финансови инструменти;

4. Поставя се под сериозен риск бъдещо излизане на финансовите пазари от страна на БЕХ ЕАД;

5. Предполага значително по-висока рискова премия за БЕХ ЕАД, правейки цената на бъдещото финансирането прекалено висока;

6. Ще доведе вероятно до намаляване на кредитния рейтинг на БЕХ ЕАД с всички произтичащи от това негативни последици;

7. Застрашават се всички планове за изграждане на нови мощности и/или модернизация на централите предвид инвестиционната програма и задълженията по различните направления, вкл. ПВУ.

Не на последно място следва да се отбележи, че приемането и спазването на Закона за публичните предприятия е условие за влизане на България в ERM II, т.нар. чакалня за Еврозоната. Законът е резултат от дългогодишното сътрудничество на Република България с ОИСР и съответства на Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия от 2015 г., като се препоръчва:

• идентифицирането в държавната администрация на конкретен орган, който упражнява правата на собственост на държавата; 
• предоставяне на достатъчно капацитет и компетенциите на този орган да изпълнява ефективно своите задължения; 
• държавата да позволи на съветите на държавните предприятия да изпълняват своите отговорности и да зачита тяхната независимост.

В съответствие с Насоките чл. 13 от Закона за публичните предприятия предвижда, че министрите упражняват правата на държавата в публичните предприятия съобразно отрасловата им компетентност.

По отношение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД отраслова компетентност има министърът на енергетиката, който е органът, упражняващ правата на държавата по член 15, ал. 1 Закона за публичните предприятия. В това качество министърът на енергетиката взема решения от компетентността на едноличния собственик на капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Съгласно член 221, т. 6 и т. 7 Търговския закон министърът на енергетика е компетентен да назначава и освобождава регистриран одитор, както и да одобрява заверения финансов отчет, да взема решение за разпределяне на печалба и изплащане на дивидент. Съгласно член 245 Търговския закон годишният финансов отчет се съставя от управителния съвет и се представя на назначения независим регистриран одитор. 
Министерски съвет има правомощия единствено относно одобряване на държавната политика на участие в публични предприятия, създаване на нови търговски дружества с държавно участие и одобряване на общата дивидентна политика (чл. 14 ЗПП).

Индивидуалният годишен финансов отчет на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за 2022 г. е изготвен от Съвета на директорите и заверен от независим регистриран одитор на 4 май 2023 г. С решение от 15.05.2023 г. служебният министър на енергетиката, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата, е одобрил одитирания финансов отчет, вкл. разпределяне на част от печалбата под формата на дивидент съобразно разпореждането на МС за определянето му.

Във връзка с гореизложеното, като фиксира размера на дивидента от «Български енергиен холдинг» ЕАД на база на предварителен финансов отчет и игнорира наличието на одитиран и одобрен годишен финансов отчет за 2022 г., Министерски съвет излиза извън компетентността си по чл. 14, т. 3 Закона за публичните предприятия и на практика изземва компетентността на органа, упражняващ правата на държавата (който одобрява финансовия отчет) и на управителния орган на «Български енергиен холдинг»ЕАД (който съставя финансовия отчет).

Министерски съвет също така игнорира Закона за счетоводствто, Закона за независимия финансов одит и Международните счетоводни стандарти, които не регламентират възможност за определяне на дивидент въз основа на неодобрен, предварителен годишен финансов отчет. Нарушен е и чл. 247а от Търговския закон по конкретно изложените в настоящия сигнал аргументи.

В подкрепа на изложеното, представям и моля да приемете следните доказателства:

1. Годишен индивидуален доклад за дейността, Декларация за корпоративно управление, Доклад на независимите одитори, Годишен индивидуален финансов отчет на Български Енергиен Холдинг ЕАД към31 декември 2022 г.

2. Разпореждане № 2 на МС от 26.04.2023 г.

3. Разпореждане № 4 на МС от 23.06.2023 г.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОКУРОРИ, 

С оглед гореизложеното, моля да предприемете действия по компетентност за отмяна като незаконосъобразно на Разпореждане № 4 от 23.06.2023 г., съответно на Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г. на МС от 2023 г., в частта с която се разпорежда на „Български енергиен холдинг“ ЕАД да внесе дивидент не по-малък от 1,588,375,000 лв., а именно нетната печалба за 2022 г., декларирана в предварителния отчет на дружеството от 03.02.2023 г. на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.


С уважение, 
Делян Добрев 
Народен представител в 49-тото Народно събрание

Гласове

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram