Близо 100 хил. български деца между 5 и 16 г. са напуснали България

Близо 100 хил. български деца в задължителна предучилищна и училищна възраст (т.е. между 5 и 16 години) са напуснали България и живеят в чужбина. Данните са към 31.12.2019 г. и бяха предоставени от Министерството на образованието и науката след наше запитване по Закона за достъп до обществена информация във връзка с работата на Междуинституционалния механизъм за обхващане и задържане на децата в училище.

Необхванатите от българската образователна система към началото на текущата учебна година (15 септември 2019 г.) са 71 270 деца с настоящ адрес в България, по данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГДГРАО). 88 185 са в чужбина със семействата си, установили екипите за обхват по Механизма.

Работата по Механизма продължава и обновяването на данните към 31.12.2019 г. изяснява, че 10 831 от необхванатите деца всъщност са в чужбина. Така общият им брой става 99 016.

За същия период екипите успяват да върнат в детската градина или в клас 1 560 деца и ученици от тези, които към 15 септември са били в графата „необхванати“, в която след изваждането на допълнително върнатите и заминалите за чужбина остават под 60 хил. деца.

В данните има известна условност – предупреждават от МОН. Причината е правото на свободно движение на хора и правото на свободно движение на хора, гарантирани от Договора за функционирането на Европейския съюз и действащите регламенти и директиви на ЕС. „Това обстоятелство е причината за липсата на достоверни данни за лицата в чужбина в информационната база на ГДГРАО. В резултат на обходите на екипите по Механизма са констатирани деца и ученици, за които има неофициални данни, че са в чужбина по сведения на техни роднини, съседи и други лица. На практика във всеки един ден потенциално заминават или се връщат хора, като не всеки един от тях поддържа актуална адресна регистрация“, изясняват от МОН.

От справката не става ясно какъв е процентът на напусналите страната деца спрямо учещите у нас техни връстници.

Общият брой на записаните в детски градини 4-, 5- и 6-годишни през миналата 2018/2019 г. (за когато са последните публикувани данни на Националния статистически институт) са 162 003. През текущата 2019/2020 г. те са на възраст 5 до 7 г. и подлежат на задължителен обхват. За същата година учениците у нас са 581 267, но тук са включени не само учениците в задължителна за образование възраст (16 г.), а всички ученици – от I до XII клас.

Година на ражданеНеобхванатиКоефициент на необхващане
200363929.71%
200450477.41%
200547036.73%
200638975.41%
200739645.38%
200842625.59%
200942815.40%
201041185.53%
201140315.74%
201250517.14%
201311 00715.94%
201414 51720.19%

Справка:МОН

Процентът на необхванати деца е формиран на база налични данни в ГРАО за броя на децата, родени от 01.01.2003 г. до 31.12.2014 г., данните за записване в предучилищното и училищното образование и данните в ИСРМ за намиращите се в чужбина.

От 71 270 необхванати деца на адрес не са намерени 31 378 или общо 44%.

Година на ражданеНеобхванатиС адресен статут „Не е открит“% ненамерени
20036392329251.50%
20045047277955.06%
20054703276558.79%
20063897256365.77%
20073964272868.82%
20084262288167.60%
20094281299970.05%
20104118296872.07%
20114031281269.76%
20125051331965.71%
201311 00710759.77%
201414 51711978.25%

Справка: МОН

Към 31.12.19 г. екипите за обхват са въвели в информационната система по механизма следните причини за незаписване или отпадане:

– културологични причини – нежелание, липса на ангажираност и подкрепа от страна на родителите – 66%;

– деца и ученици, които са получили удостоверение за преместване, но за тях не е получено потвърждение, че са се записали и учат в друго училище или детска градина – 16%;

– отпаднали по семейни причини – тежко материално положение на семейството, гледане на болни родители или на по-малки братя и сестри, фактически брак, раждане на дете и други – 9%;

– отпаднали поради отсъствия по неуважителни причини – 5%;

– отпаднали поради трудности в отношенията с връстниците, трудна адаптация към обучаващата среда, деструктивно поведение и други причини, свързани с личното, социалното и емоционалното благополучие – 3%;

– отпаднали поради обучителни затруднения и пропуски – 1%.

МОН не разполага с информация колко от постоянно пребиваващите в чужбина български деца са записани в детска градина и училище в съответната държава, както и какво е занятието на постоянно и временно пребиваващите в чужбина, които не са част от образователната система на съответната страна. Всяка държава има собствени регламенти за събиране, обработване и съхранение на такава информация, като на този етап не е регламентиран обмен на данни между държавите-членки в тази насока – уточняват от министерството.

Оффнюз

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram