Христо Генев към Галина Стоянова: Регламентирайте и спазете стриктно конкурсната процедура

ДО ГОСПОЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

от Христо Нанев Генев, град Казанлък, ул. „Тюлбенска” 62, тел.: 0884100876, e-mail: genev.hristo@gmail.com

ПРЕУВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

На 28 август 2020 г. на официалния сайт на Община Казанлък е публикувано обявление за конкурс за длъжността „Директор” на „Общинска художествена галерия – Казанлък”.

Вашата заповед е само цитирана, настоявам да я публикувате.

Уважаема госпожо Стоянова,

Галерията е учредена с Решение № 167 от 03.11.2000 година, Протокол № 15 на Общински съвет – Казанлък. Тя е общински културен институт – юридическо лице със самостоятелен бюджет и официално название Художествена галерия – Казанлък, а НЕ „Общинска художествена галерия – Казанлък”.

Детска игра е да докажа, че обявявате конкурс за друга галерия. В обявлението, в изискванията за длъжността отново е записано: „Професионално направление – теория на изкуствата, изобразително изкуство, филология, администрация и управление”.

Длъжен съм да припомня, Закона за културното наследство разпорежда: „чл. 28, ал. 5, т.1. Директор на държавен, регионален или общински музей може да бъде лице: с висше образование с придобита образователно – квалификационна степен „магистър“ по специалност от съответното професионално направление”.

Галерията е специализиран художествен музей, т.е специалисти с професионално направление теория и история на изкуствата и изобразителни изкуства. Директор на художествен музей не може да бъде магистър по специалността Филология или Администрация и управление.

Уважаема госпожо Стоянова,

Точка 9 от публикуваните Правила за провеждане на конкурс – защита на концепция и събеседване за длъжността „директор” на Общинска художествена галерия – Казанлък гласи: „Техническия сътрудник на комисията сумира точките от оценъчната карта на членовете на комисията за всеки кандидат и ги нанася на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение 2), веднага след приключване на събеседването.”. Държа в края на изречението да добавите „В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЦЯЛАТА КОМИСИЯ”.

Точка 2 от публикуваните правила гласи: „Кандидатите се явяват пред комисия, за провеждане на конкурса, назначена съгласно чл. 94 от Кодекса на труда, по предварително обявен от председателя ред. В състава на комисията за провеждане на конкурса, се включват трима представители на съответната община, трима директори на национални и/или регионални музеи и един представител на Министерството на културата.”

В страната няма регионални художествени галерии.

Препоръчвам Ви в квотата на директорите на национални или регионални музеи да включите поне един директор на национален художествен музей. В България те са два.

Не се съмнявам, че предвид допуснатите „небрежни” процедурни грешки, ще отстраните председателя на предходната комисия.

Почитаема госпожо Стоянова,

Имам дързостта прелюбезно да настоявам: Регламентирайте и спазете стриктно конкурсната процедура. Както вече се убедихте това прави решението легитимно и законосъобразно.

П. С.: Юридическият Ви отдел е………………….!

Предварително благодаря!

С уважение: Христо Генев

31.08.2020 г.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram