Фондация „Чудомир“ няма акт за собственост за къщата и двора на хумориста в Казанлък

Основните дълготрайни активи на казанлъшката фондация „Чудомир“ не са актуализирани като стойности от създаването на неправителствената организация през далечната 1992 година, констатират общинските съветници от Постоянната комисията по правни въпроси, сигурност и обществен ред, по въпроси за противодействие на корупцията.

Констатацията е направена след разглеждане на годишния финансов отчет на фондацията за 2023 г., внесен от председателя на Управителния ѝ съвет Борис Кърчев. Фондация „Чудомир“ е общинска, а неин принципал е Общински съвет – Казанлък. Отчетът е публичен и може да бъде разгледан на официалния сайт на местния парламент.

 „Извършена е единствено деноминация на тогавашните стойности, което на този етап е неприемливо да продължава по този начин“, гласи становището на Комисията.

Основните дълготрайни активи на фондацията са земя на стойност 332,80 лв. и сграда на стойност 1 644,00 лв., според отчета. Материалните запаси са  737,32 лв., а стойността на стоките – 43 867,51 лв.

Комисията е установила още, че за предоставената на фондацията собственост липсва документ. В общинска администрация, според Здравко Балевски – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“, има единствено завещание от Чудомир.

„С оглед да се отстранят горните нередности Постоянната комисия предлага да се предприемат действия по снабдяване на фондацията с констативен акт за собственост и актуализация на стойността на основните дълготрайни активи“, съветват съветниците.

Комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда предлага да бъдат направени промени в контролния съвет към органите на управление, както и актуализация на размера на първоначалните имуществени вноски.

„Предвид дебата относно издаване на творбите на Чудомир и информацията за наличие на нов висящ спор с наследниците на бившия директор на Литературно – художествения музей „Чудомир“  и изп. директор на едноименната фондация Пеньо Терзиев, по който вървят преговори за доброволно уреждане на спора, Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт счита, че в случай на постигане на споразумение между страните, то да бъде представено на ОбС – Казанлък, като принципал на фондацията“, настояват от тази комисия.

Фондацията е създадена с Решение №65 на Общинския съвет в Казанлък от 6 ноември 1992 г., а с Решение №67/06.11.1992 г. на фондацията се дарява недвижим имот собственост на Община Казанлък – Къща-музей „Чудомир“ заедно с прилежащия ѝ общински терен от близо 2 декара.

Проверка през 2007г. установи, че това дарение противоречи на Закона за собствеността. Според него даряването на недвижим държавен или общински имот може да стане само със съгласие на министъра на финансите или овластено от него държавно лице. До онзи момент такова съгласие няма, а фондацията крепи своето право на собственост само на решението на местния законодателен орган.

Със завещанието си Чудомир дарява къщата си на град Казанлък, а за собственик на дарението – имотът, цялото му творчество и авторските права, е определил Градския народен съвет в лицето на неговия председател – кметът на града, т.е. кметът е станал законен изпълнител на  неговите желания и воля изразени във всички клаузи на документа.

Сутринта на 26 декември 1967 г. Чудомир моли една от санитарките в Правителствена болница, където се лекува от рака, да отиде до пощата и да пусне десетина писма, които той е написал. Едно от тях е до Тодор Живков. По това време Чудомир е народен представител. В писмото той обяснява пред първия човек на държавата мотивите за самоубийството си. Другите писма са до Съюза на българските писатели, до Петко Влаев, близки в София и Казанлък. В едно от тях е и завещанието му.

В мукавяното куфарче на Чудомир е намерено още едно копие от завещанието, писано с молив, и бележка, в която той обяснява, че е оставил около 150 лв., за да бъдат превозени останките му до Казанлък, и връзката с ключове за архива в дома му. Извинява се и за главоболията.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram