Кой е отговорен за непроходимите пътища в казанлъшко?

Община Казанлък е съставила, а общинският съвет е приел Наредба №33 за управление на общинските пътища на територията на община Казанлък още през 2009 г. Последно наредбата е претърпяла изменение през 2017 г. Действа и днес.

Според нея:

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 39 (1) Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните пътища – от собствениците им.

(2) Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Национална агенция “Пътна инфраструктура” проектите за изграждане и свързване на тези пътища с републиканските.

Чл. 40 Кметът на общината:

1. организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа.

2. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища.

3. организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежностите на пътя.

4. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване.

5. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата.

6. съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.

Чл. 47 (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.


(2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.

Раздел ІІІ
Зимно поддържане

Чл. 50 Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.

Чл. 51 При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работа:
1. снегозащита на пътищата;

2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;

3. снегочистене;

4. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда;

5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.

Ето и частта от националния списък на общинските пътища по номера, описание и наименование на обслужващата община, касаеща община Казанлък:Последвайте PRESSTV вече и в Telegram