„Арсенал“ ЕАД сред проверяваните от прокуратурата 14 приватизационни сделки от прехода

Във Върховна касационна прокуратура (ВКП) постъпиха материалите по следващите 14 приватизационни сделки, данните за които са проверени от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Така общият брой на проверените приватизационни сделки вече е 28.

До главния прокурор Иван Гешев е изпратен доклад с информация за 14 приватизационни сделки, които се отнасят до приватизираните дружества с най-големи активи, а именно:

· „Арсенал“ ЕАД;

· „Асарел – Медет“ ЕАД;

· „Химко“ АД;

· „Кремиковци“ АД;

· „Нефтохим“ АД;

· „Промет“ ЕООД;

· „Соди“ ЕАД;

· „Сомат“ ЕАД;

· „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД;

· „Елаците – Мед“ ЕАД;

· „Параходство Български морски флот” ЕАД;

· „Плама“ АД;

· „БТК“ ЕАД;

· „Ремонт верижни машини“ ЕООД.

На база на предоставените данни прокурори от ВКП и Върховна административна прокуратура правят анализ в три направления: наказателно-правен с оглед данни за извършени престъпления и възможностите за наказателно преследване, гражданско-правен с оглед основания за атакуване на сделките поради пороци при сключването им и административно-правен с оглед основания и възможности за оспорване на управленските актове в хода на приватизационния процес.

След приключване на работата на прокурорите обществеността ще бъде информирана за установеното и възможното предприемане на последващи действия.

В средата на февруари Иван Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол от отговарящите за това министерства, агенции и други държавни ведомства. 

Проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, плащанията по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационния надзор.

ДАНС трябва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. В тази връзка трябва да се установи извършени ли са действия по разваляне на приватизационните договори, в случай на тяхното неизпълнение.

Оффнюз

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram