Община Мъглиж спечели три проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

0
3573
Парламентарни избори 2021#

Община Мъглиж, чрез МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково спечели три проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

На 12.08.2021 г. Кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов и Председателят на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково г-жа Рени Малева подписаха анекс към договор с Държавен фонд земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 29 814.18 лв. за „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж”, 30 953,54 лв. за „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ V, кв. 370 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж” и 269 594.37 лв. за „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Мъглиж, област Стара Загора, подобект 3: с. Дъбово: Участък: Улица „Девети Септември“ от ОТ 6 до ОТ 221 – ляво платно с приблизителна дължина 610 м” .

Проектът „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ V, кв. 370 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж” е за ремонт на паркова площ, съставляваща УПИ V, кв. 370 по плана на гр. Мъглиж, находяща се в обществения център на града, срещу административната сграда на Общината.

Проектното решение предвижда цялостна подмяна на съществуващата настилка с нова, включително част от съществуващата настилка на тротоара, с цел подобряване на композиционното решение на площадната зона.

Съществуващият басейн ще бъде ремонтиран и превърнат в цветарник, с оформени седящи места по периферията му. За улеснение на поддръжката на зелените площи, ще се изгради напоителна система. Предвидена е подмяна на съществуващото парково осветление. Дървената пергола ще бъде демонтирана и заменена с нова, по-голяма и защитена от валежи.

С проектното решение се цели подобряване на градската среда и възможността за осигуряване на подходяща зона за отдих на жителите и гостите на града.Обща площ на ремонтните дейности е 419.70 кв.м.

На 9 септември 2021 г. от 10.00 ч. ще се осъществи официалната церемония „Първа копка“.

Проектът „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж” е за ремонт на съществуващия парк на ул. „Цар Симеон Велики“, който се намира сравнително близо до обществения център на града.

Ремонтните дейности предвиждат създаване на игрови кът, чрез обособяване на нова, подходяща за целта площадка, на която ще бъдат разположени детските съоръжения. Съществуващите амортизирани пейки ще бъдат отремонтирани и преместени на обособените за целта места. Паркът ще бъде озеленен с красиво оформена растителност с нови насаждения. Ще се подмененят осветителните тела и входните врати.

С разработения проект се цели подобряване на функционалността на парка и осигуряване на подходяща и безопасна зона за игра, забавление и отдих на децата и техните родители. Общата площ на ремонтните дейности е 1436.84 кв.м.

На 9 септември 2021 г. от 11.00 ч. ще се осъществи официалната церемония „Първа копка“.

Проектът „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Мъглиж, област Стара Загора, подобект 3: с. Дъбово: Участък: Улица „Девети Септември“ от ОТ 6 до ОТ 221 – ляво платно с приблизителна дължина 610 м” е насочен към ремонт на улица „Девети Септември“, която е част от уличнатa мрежа на с. Дъбово, общ. Мъглиж.

Проектните дейности предвиждат възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на уличния участък. Предвид състояние на настилката в участъка, ремонтните работи ще се извършат чрез пълна реконструкция и полагане на плътен асфалтобетон – 4 см, неплътен асфалтобетон – 6 см и трошен камък – 35 см. Всички бетонови бордюри ще се подновят с нови.

На 30 август 2021 г. от 11.00 ч. ще се осъществи официалната церемония „Първа копка“.

реклама