Миглена Филипова, бюлетина №9: Готова съм да работим честно и професионално, обединени и сплотени

0
2473
Парламентарни избори 2021#

Приключи предизборната кампания за частичния местен избор за кмет на община Мъглиж на 28 февруари, завършиха и срещите ми с жителите на община Мъглиж. Радвам се, че разговорите ни с избирателите бяха полезни, изпълнени с конструктивни решения за всяко населено място. Прилежно записах най-добрите предложения за решения, които ще станат част от действията на общинското ръководство по дългогодишните проблеми, ако бъда избрана за кмет.Чета и днес всички идеи, които ми дадохте, благодаря за мъдрите съвети за управлението на община Мъглиж. Вярвам, че най-успешно се управлява, когато всички участват и имат добри намерения за родния ни край.

Готова съм да работим честно и професионално, обединени и сплотени. Така ще превърнем общината в уютно, подредено, чисто и безопасно място за живеене. Ще насърчавам всяка инициатива, която цели да преобразява Мъглиж, да е с грижа за възрастните и децата и да върне младите тук.

Ще управляваме открито и почтено. Доброто управление се гради чрез диалог, отговорност и взаимно доверие. Мъглиж има нужда от компетентна и прозрачна местна власт в интерес на всички ни.Обичам Мъглиж, така както обичат родния ни край и моите съседи, съученици, приятели, близки, познати и непознати, израснали, учили и продължаващи да живеем тук.

Обичаме да пулсира сърцето ни в онзи спомен, когато тук бяхме много и имахме мечти. Днес те са с европейски размери и ние сме длъжни да преобразим така общината, че да се изравним по другите народи.

Желанието на хората от общината за промяна в местното управление и развитие на условията за живот ме мотивираха да се кандидатирам за кмет.

Да се хванем за ръце и да покажем, че можем да постигнем промяната стъпка по стъпка и както ни поучава историята – само обединени сме били успешни!

Благодаря на всички! И на моите другари и приятели от коалиция „БСП за България“, която ме издигна!

Номерът ми в бюлетината е 9! Очаквам вашата подкрепа, скъпи жители на община Мъглиж!

Това са моите и на БСП ПРИОРИТЕТИ В ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ 2021 – 2023г.

„ОБЩИНА МЪГЛИЖ – НАШИЯТ ПОДРЕДЕН ДОМ“ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

 • Пълноценен анализ, дългосрочно планиране и строг контрол при изпълнение на инфраструктурните проекти.
 • Създаване на дългосрочна програма за изграждане на нови улици и ремонтиране на селската, междуселищната, градската улична и пътна инфраструктура по приоритети, след обществено обсъждане.
 • Изграждане на канализационна система в град #Мъглиж и #Ягода и на следващ етап и в останалите населени места.
 • Осигуряване на ефективно улично осветление в градските квартали и във всички населени места.
 • Благоустрояване на междублоковите пространства, на всички паркове и градини на територията на населените места.
 • Завършване на 9 годишния ремонт на Бански комплекс в с. Ягода.Извеждане на #Радунци и #Борущица от категорията „последна грижа“.
 • Подобряване на енергийната ефективност на най-амортизираният и енергонеефективен общински сграден фонд.
 • Преразглеждане решението за изграждане на предпазно съоръжение в квартал „Свобода“ с оглед целесъобразен вариант на строителство.
 • Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на всички населени места от общината.
 • Доставка на нови съдове за смет и ефективно използване на сметосъбиращата машина по определен график в селищата.
 • Регулярно почистване на речните корита и дерета в населените места.
 • Поддържане на обществените територии.
 • Поддържане на гробищните паркове във всички населени места на общината.

ТРАНСПОРТ

 • Подновяване на транспортната свързаност между Мъглиж с Казанлък и Стара Загора.
 • Възстановяване на прекратената от една година транспортна връзка между селата #Зимница и #Шаново с общинския център град Мъглиж.
 • Подобряването на транспортната инфраструктура и възможностите за придвижване от – до населени места в общината.

СОЦИАЛНА СРЕДА И ПОЛИТИКА

 • Подобряване качеството на живот чрез повишаване нивото на социалните услуги. Социална подкрепа за социално уязвими групи и възрастни хора.
 • Подобряване достъпността в обществена среда и придвижване за хора с увреждания.
 • Развитие и разширяване обхвата на системата за домашен социален патронаж, подобряване обслужването.
 • Разширяване обхвата на услугата „личен асистент“.
 • Поддържане на сградния фонд на Спешния център и подобряване на материалната база в здравните служби в населените места.
 • Разработване на проекти за здравна профилактика за децата на Мъглиж.
 • Социална интеграция на малцинствените групи и хората в неравностойно положение.
 • Насърчаване към намаляване на бедността и предотвратяване на социалното изключване на уязвими групи от община Мъглиж.
 • Инициатива за социален диалог „Златна есен“ на клубовете на пенсионера.

ФИНАНСИ. БЮДЖЕТ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 • Eфективно управление на общинския бюджет.
 • Осигуряване на публичност: организиране на информационна кампания, достъпна до жителите на общината и реално допитване на хората преди съставянето на общинския бюджет и включването в него на предложения и искания, постъпили от жителите.
 • Балансирано разпределение на средствата за града и населените места.
 • Осигуряване на пълна прозрачност при изпълнение на бюджета.
 • Възможност за повече права и отговорности на кметствата.
 • Икономично и законосъобразно разходване при строг контрол на публичните финанси.
 • Въвеждане на публичен регистър на общинската собственост с оглед по-добра публична среда.
 • Намаляне на местните данъци и такси.
 • Оптимално използване на европейското финансиране през настоящия програмен период, за да могат да се решат проблемите в общината.
 • Привличане на квалифицирани експерти в сферата на еврофинансирането.

БИЗНЕС

 • Осигуряването на благоприятна среда за инвеститорите.
 • Дигитализиране на административни услуги за бизнеса.
 • Изработване на каталог на инвеститора.
 • Насърчаване на бизнеса да инвестира на територията на община Мъглиж с оглед създаване на работни места и възможности за заетост
 • Преференциални данъчни облекчения за инвеститори за срок от 10г.
 • Организиране на срещи с бизнеса и информационни кампании за промотиране възможностите на общината като добро георгафско място за развитие на бизнес.
 • Стимулиране развитието на малкия и средния бизнес, на гражданското общество и неправителствения сектор чрез разработване и участие на Общината в програми и проекти, осигуряващи повишаване на квалификация на безработни и осигуряване на допълнителни работни места.
 • Оптимизиране на инфраструктурата във връзка с осъществяване на по-добри условия за фирмите.
 • Създаване на експертен капацитет в изготвянето и управлението на програми и проекти.
 • Подпомагане на местните земеделски стопани – чрез партньорство и подкрепа относно възможностите да се кандидатства за финансиране по европейски програми и проекти (консултации, срещи и участия във форуми).

ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА

 • Подобряване на училищната среда – ремонт и оборудване на училища и детски градини, обновяване на дворните пространства в образователните институции.
 • Подобряване на материално – техническата база.
 • Взаимодействие между училище, родители и институции за пълен обхват и задържане на децата в образователната система, категорична ангажираност от местната власт при установяване и връщане на отпаднали деца обратно в училище.
 • Акцентиране в приобщаващото образование – като крачка по пътя за постигане на приобщаващо общество, което да позволи на всички деца и възрастни, независимо от пол, възраст и етническа принадлежност, наличие или отсъствие на нарушения в развитието, да участват в живота на обществото и да имат своя принос.
 • Увеличаване възможностите за личностно развитие и качествено образование.
 • Организиране на лагер за даровити и талантливи деца и ученици – отличници.
 • Осигуряване на безплатно място за всяко дете в целодневните детска градина.
 • Системно подържане на детските площадки в Мъглиж и в населените места.
 • Насърчаване на програми за иновативно и конкурентно образование.
 • Навременно кариерно ориентиране на учениците.
 • Привличане на бизнеса в подкрепа на образователни проекти.

КУЛТУРА. ТУРИЗЪМ

 • Изработване на програма за възстановяване, съхраняване и развитие на местните традиции и обичаи в областта на фолклора, занаятите и ритуалите, пресъздаващи бита и културата, с участието на хора от всички етноси и възрастови групи.
 • Разширяване на културния календар с нови инициативи с оглед създаване на съвременен туристически продукт и обособяване на пространства за творчески прояви, забавление и възпитаващ младото поколение, същевременно популяризиращ община Мъглиж.
 • Учредяване на празник на меда.
 • Откриване на Алея на занаятите.
 • Възстановяване на рок фестивала.
 • Подкрепа на читалищната дейност, съобразена с читалищните настоятелства.
 • Модернизиране на цялата читалищна мрежа като съвременни културни, информационни и социални центрове.
 • Стимулиране на читалищните колективи.
 • Възстановяване на танцови и театрални трупи, певчески и коледарски групи, музикални школи.
 • Изработване на публичен регистър на културните, историческите и архитектурните паметници на територията на общината.
 • Създаване на общински исторически музей в неизползваемата сграда на затворения Информационен център, където да се експонира миналото на Мъглиж и експонатите от Културния дом
 • Изработване на визуален проект на уникалната Тракийска могила в района на завод „Арсенал“, останала неизвестна за жителите на общината ни и за гостите, поради невъзможния достъп до нея.
 • Създаване на актуална културно-историческа карта на община Мъглиж, както и туристически маршрути/еко пътеки до обектите в нея.
 • Стартиране на разкопки в местността „Горен град“, съвместно с Исторически музей „Искра“ и РИМ Стара Загора, с подкрепата на Министерството на културата, с оглед превръщането на туристическа дестинация в центъра на България
 • Създаване на публичен туристически продукт с участието на Прабългарската школа „Багатур“.
 • Реализиране на проект за селски туризъм и за обмяна на добри практики в областта на туризма със съседни общини.
 • Разширяване на възможностите за туризъм на база креативната индустрия и съвременни интерактивни средства за визуализация, съвместно с МИГ.
 • Създаване на туристически информационен пътеводител за гостите на община Мъглиж.
 • Осъществяване на рекламни и информационни кампании.

ГРАДСКА СРЕДА, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ЕКОЛОГИЯ

 • Създаване на качествена, функционална и безопасна градска среда.
 • Ефективно използване на природните дадености на общината с цел превръщането им в привлекателни туристически обекти.
 • Изграждане на екопътека до Малкия и Големия Скок в мъглижкия Балкан.
 • Облагородяването на пространството около Паметника на Септемвриеца до м. #Равня в място за разходка и отдих.
 • Създаване на модерни зони за излет и кътове за почивка.
 • Поддържане на зелената система в населените места, съществуващите паркове и градини, алейната мрежа и детски кътове.
 • Ефективно използване на природните ресурси, запазване на екологичната среда – защитени видове, горски фонд, дивеч и водни ресурси.

СПОРТ

 • Приоритетно развитие на масовия детско юношески спорт.
 • Организиране на общински турнири и регионални спортни състезания.
 • Партньорство и активен диалог със спортните федерации, чиито клубове развиват дейност в общината.
 • Възраждане на традицията за провеждане в Мъглиж на мотокрос.
 • Преразглеждане условията за ползване на имоти със спортно предназначение – общинска собственост.
 • Отваряне на стадионите за деца, юноши и млади хора в Мъглиж, Ягода и #Тулово и градската фитнес зала.
 • Изработване на спортен календар за община Мъглиж – програма със спортни прояви.

ОБЩЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ. ПРОЗРАЧНА ОБЩИНА. СИГУРНОСТ

 • Активно участие на гражданите в управлението на общината.
 • Създаване на работещи Обществени съвети от жителите, които да участват във взимането на решения за населените места.
 • Въвеждане на ползотворна комуникация с гражданите и осигуряване на прозрачност в работата на администрацията.
 • Осигуряване на система за достъпна информация и пълна отчетност на Община Мъглиж.
 • Подобряване на административните услуги с оглед гъвкаво и ефективно обслужване, с повече електронно обслужване, лесен достъп до информация.
 • Въвеждане на нова политическа култура в отношенията: кмет – общинска администрация – общински съвет – кметове на кметства.
 • Провеждане на изнесени приемни по населените места за решаване на проблемите на хората.
 • Създаване на пълноценна информираност за работата на кмета, на общинска администрация, на кметовете на кметства.
 • Взаимодействие между общинското ръководство, кметовете на населени места и полицията с цел подобряване на превантивната дейност за сигурността на хората.
 • Планиране на видеонаблюдение на възлови места в общината за противодействие на престъпността и подпомагане работата на органите.

ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА. ПОЛИТИКА ЗА МЛАДИТЕ

 • Съгласувани действия на държавата, общината, бизнеса и всички институции за въвеждане на работещи комплексни мерки във всички сектори срещу демограската катастрофа – изключително сериозен проблем в района, застрашен от обезлюдяване, неравенство и нисък социален статус.
 • Активна общинска политика в подкрепа на младите хора и семейства, за да раждат и отглеждат децата си тук: финансова помощ на здравно и социално осигурени родители със средно образование при раждане на дете и на майки-студентки, безплатни детски заведения.
 • Приемане на фонд за стипендии на студенти, които ще продължат да работят на територията на общината, като специалностите ще се определят спрямо спецификата на общинската икономика.
 • Насърчаване на младежки парламенти, инициативи и предложения на младите хора за тяхното духовно и физическо развитие.
 • Създаване на фонд за поощряване на млади таланти и млади специалисти.
 • Обсъждане с младите за въвеждане на програма за финансиране на младежки дейности.

МИЛИ ХОРА,

ЩЕ НАСТОЯВАМ ДА УПРАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО С ВАС, ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ,

С ДОВЕРИЕ КЪМ МЛАДИТЕ,

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ОПИТНИТЕ,

С ГРИЖА КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ И

ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ!

Номерът ми в бюлетината е 9! Очаквам вашата подкрепа, скъпи жители на община Мъглиж!

Купуването е продаването на гласове е престъпление!

реклама