Заповед за обществения ред във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на община Мъглиж на 28.02.2021 г

З А П О В Е Д
№ РД-09-112/ 24.02.2021 г.
гр. Мъглиж
На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА с цел осигуряване на
условия за нормално и спокойно произвеждане на частичен избор за кмет на община Мъглиж на
28.02.2021 г.


ЗАБРАНЯВАМ

 1. Продажба, сервиране и употребата на алкохолни напитки в търговските обекти и други
  обществени места на територията на Община Мъглиж от 22.00 ч. на 27.02.2021 г. до 06:00 ч. на
  01.03.2021 г.
 2. Провеждането на всякакви масови прояви на открито на територията на община Мъглиж,
  създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред от 22.00 ч. на 27.02.2021 г. до
  06:00 ч. на 01.03.2021 г.
  Копие от заповедта да се връчи на кметовете на кметства и кметски наместници за сведение и
  изпълнение.
  Копие от заповедта да се връчи на Началник на Участък „ Полиция” – Мъглиж и на
  управителите на търговски обекти на територията на общината.
  Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на Община Мъглиж чрез поставяне
  на информационни табла и търговски обекти и публикуване на официалната интернет страница
  на Община Мъглиж .
  Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началник на Участък „Полиция” –
  Мъглиж и гл. експерт „Стопански дейности” в Общинска администрация.

РЕНИ МАЛЕВА /П/
ВрИД Кмет на Община Мъглиж
Съгл.Решение № 150/09.09.2020 г. на ОбС Мъглиж

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram