Покана за обществено обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на община Гурково (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

0
2738

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО  (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 година

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На Проект на План за интегрирано развитие на община Гурково (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл.23 от Закона за регионалното развитие ( ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР), Община Гурково разработи  Проект на План за интегрирано развитие на община Гурково (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Същият е публикуван за обществено обсъждане   в срок до 10 февруари 2021 година на интернет страницата на община Гурково http://gurkovo.bg/page/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-gurkovo-2021-2027-328-1.html  , меню „ За общината“, подменю „План за интегрирано развитие на община Гурково    2021-2027“

 В своята същност Планът  за интегрирано развитие на община Гурково (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. ПИРО е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7  седем) години. Пространственият  обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигани на дефинираните цели за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на  територията на община Гурково.

Структурата и съдържанието на плана обхващат:

  • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
  • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
  • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
  • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
  • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
  • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
  • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
  • Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
  • Индикатори за наблюдението и оценката.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтерисовани лица могат да представят писмени предложения , становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 10.02.2021 год.,вкл.  на електронен адрес [email protected] или  в деловодството на община Гурково, бул. „ Княз Александър Батенберг“ № 3.

Водещ принцип при разработването на Плана  за интегрирано развитие на община Гурково (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е партньорството  със заинтерисованите страни – институции, организации, икономически и социални партньори, физически и юридически лица имащи отношение към развитието на община Гурково.

Поради усложнената епидемична обстановка  в страната и наложените ограничителни мерки общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено.

Коментари от Фейсбук