Община Гурково обявява конкурс за длъжността ДОМАКИН

ОБЩИНА ГУРКОВО

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

О Б Я В А

На основание чл. 91, ал.1и ал. 2 от Кодекса на труда, Община Гурково

обявява конкурс

за длъжността: ДОМАКИН

в Звено „Други дейности по икономиката”в Община Гурково

I. Информация за длъжността – Организира и отговаря за приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности. Води картотека / складови разписки / на постъпилите стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло и канцеларски материали, както и на длъжностните лица, на които са предадени за ползване. Стопанисва и води отчет за: стоково – материалните ценности на администрацията – работни и униформени облекла, канцеларски материали, обзавеждане, оборудване, инвентар и друго имущество на администрацията и структурните звена към администрацията. Изучава нуждите от закупуване на стоки и материали, приема и оформя поръчки, изготвя заявки. Разпределя: основни материали, работни облекла и лични предпазни средства, канцеларски материали, обзавеждане, оборудване и друг стопански инвентар съобразно нуждите в администрацията и структурните звена към администрацията. Зачислява разпределеното имущество на съответните длъжностни лица от администрацията. Ежедневно разпределя и носи отговорност за инструмента и работния инвентар на работниците, следи за съхраняването, използването, опазването и връщането му в склада.

II.Задължителни минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1.  Минимална образователна степен – средно образование;
 2. Професионален опит – 1 година .

III.Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на община Гурково;
 2. Европейски формат на автобиография;
 3. Документ за самоличност – за справка ;
 4. Копие от документи за придобито образованиеи професионална квалификация;
 5. Копие от трудова книжка, удостоверяваща продължителността на професионалния опит.
 6. Декларация за обстоятелствата по член 107а от КТ – по образец;
 7. Декларация по ЗЗЛД

IV.Начин напровеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността ДОМАКИН се провежда от комисия назначена със заповед от Кмета на Общината, на два етапа:

 1. Предварителен подбор по документи;
 2. Интервю с кандидата.

V.Основно месечно възнаграждение за длъжността  650.00 лв.

Документи за участие в конкурсa следва да бъдат представени лично от кандидатите или с нотариално заверено пълномощно в срок до 23.08.2021 г. в стая № 10 в административната сграда на Община Гурково, гр. Гурково, бул. „Ал. Батенберг“ № 3, тел. за контакт 04331 / 22 -60.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

One thought on “Община Гурково обявява конкурс за длъжността ДОМАКИН

 1. Хи-хи, ми тези изисквания по т. 1 са за 6500лв.ОМВ

Comments are closed.