МАРИАН ЦОНЕВ: Подобряването на инфраструктурата е наш приоритет и през 2021 г.

0
1883
Парламентарни избори 2021#

Подобряването на инфраструктурата в общината остава приоритет за нас и през 2021 г.”, коментира кметът на Гурково Мариан Цонев, който през изминалата една година от встъпването си в длъжност отдели значително внимание на прозрачното управление на публичните активи, запазване на бюджетната устойчивост и финансовата стабилност на Общината, работи активно в посока подобряване качеството на предоставяните публични услуги и разработване на проекти по европейски, национални и други донорски програми.

През изминалата 2020 г., под ръководството на кмета Мариан Цонев, община Гурково започна разработването на най-важния стратегически документ, който ще зададе визията и приоритетите за развитието й за следващите 7 години, а именно: „План за интегрирано развитие на община Гурково за периода 2021-2027 г.“ Възложен за изработване бе и друг стратегически документ – „Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2021-2027 година“.

Сред изпълнените обекти са:

✅ Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, с.Паничерево и с. Конаре“;

✅ „Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на Община Гурково;

✅ Асфалтирани са улиците: „Атанас Манчев”; „Здравец” и „Равнец” в гр. Гурково;

✅ „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 /III-5007/ Николаево – Брестова – Дворище – Жълтопоп“, реконструкция на подходите към моста, и корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница, в общ. Гурково”.

✅ „Изграждане на спортни съоръжения (спортни площадки) в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ с финансиране по Програма за развитие на селските райони и договор с ДФ „Земеделие“. Фирмата изпълнител вече завърши обектите и предстои въвеждането им в експлоатация;

✅ „Проектиране и изграждане на видеонаблюдение на територията на гр. Гурково“;

✅ „Възстановяване на нарушени терени – общинска собственост, на територията на община Гурково, чрез изпълнение на противоерозионни, укрепителни, отводнителни дейности“, направен е надпис и озеленяване на ската до Гробищен парк – Гурково;

✅ „Основен ремонт фонтан на площад „Войвода Генчо Къргов“, гр. Гурково;

✅ „Основен ремонт и реконструкция на ограда, вкл. информационни стени и елементи на прилежащата инфраструктура в Гробищен парк – гр. Гурково;

✅ „Изграждане на обреден дом в гробищен парк”, гр. Гурково;

✅ „Изграждане на кът за отдих в Градски парк – гр. Гурково;

✅ Реновиране на паметника в Градски парк – Гурково. 

реклама