890.1 млн. лв. за придобиване на материални активи в областта

0
347
Парламентарни избори 2021#

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Стара Загора са 890.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват със 7.4%, съобщават от НСИ.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 495.9 млн. лв., което е с 1.7% повече спрямо 2018 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 120.9 млн. лв., или с 16.2% повече в сравнение с предходната година. През 2019 г. тези сектори заедно формират 69.3% от общия размер разходи за ДМА в област Стара Загора, а общият им относителен дял намалява спрямо 2018 г. с 2.0 процентни пункта.

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Стара Загора – 295.8 млн. лв., или 33.2% от общите разходи за областта. Следва община Раднево с 22.1 %.

реклама