Тракийски университет – Стара Загора започва 2024 година с нови декански и директорски ръководства

През месец декември на изминалата 2023 година се проведоха Общи
събрания на факултетите и колежа на Тракийския университет. Събранията
си избраха декани и директори, както и факултетни съвети. Новоизбраните
(преизбраните), както и факултетните съвети имат 4-годишен мандат на
управление.
Начело на Аграрния факултет застава проф. Диян Георгиев:


Роден: 30.07.1970 г. в гр. Нова Загора
1989 – ТВМ „И.П.Павлов“ – Стара Загора
1997 – Тракийски университет – Зооинженер – Магистър
2003 – Доктор по „Екология и опазване на екосистемите“
Защитена дисертация за ОНС „Доктор“ на тема: „Екологични аспекти на
циркулацията на семейство Protostrongylidae“ на пасища в района на Стара
Загора, Южна България
2004 – Старши асистент
2005 – Гл. асистент
2012 – Доцент по „Екология и опазване на екосистемите“
2022 – Професор по „Екология и опазване на екосистемите“
Автор на 2 учебника по „Екология“, 2 ръководства за теренна и лабораторна
работа по „Екология и опазване на екосистемите“, 2 монографии и две книги.
Води дисциплините: Екология; Екология и опазване на околната среда;
Опазване и използване на биологичните ресурси; Морска екология;
Херпетология; Екологични аспекти на животновъдството. Водещ на МП
(Магистърска програма) „Екология на селищни системи“ в специалност
ЕООС.
Автор над 60 научни публикации включително
2010 – 2019 – Уредник на Музейна сбирка на Аграрен факултет
2016 – 2019 – Научен секретар на Аграрен факултет
2019 – 2023 – Заместник – декан по научноизследователската дейност на АФ
Бил е на специализации и обмяна на опит Украйна; Румъния; Холандия и
Германия.
Хоби: Риболов, Изобразително изкуство – графика; пейзаж; натюрморт,
включително и скулптура – малка пластика.

Доц. Лазарин Лазаров е новият декан на Ветеринарномедицински
факултет:


Роден 1969 г. в Дългопол, Варненска област.
Средно образование: Ветеринарен техникум в Добрич (1988);
Висше образование: Ветеринарна медицина в Ст. Загора (1997).
До 2000г. участъков ветеринарен лекар във ВУ Аспарухово обл. Варна.
Научна кариера:
2000 г. – асистент в катедра “Вътрешни незаразни болести и клинична
токсикология”
2003 – старши асистент катедра “Вътрешни незаразни болести и клинична
токсикология”
2006 – гл. асистент катедра „Вътрешни болести”
2020 г. – доцент в катедра „Вътрешни болести”
2021г. – ръководител на катедра „Вътрешни болести”
Семеен.
Специализации:
2005 – Образна диагностика – Факултет ветеринарна медицина, Анкара,
Турция
2012 – Протеомика на селскостопанските животни – Ветеринарномедицински
научно-изследователски институт, Милано, Италия
2013 – Training school in bioinformatics – Universitat Autonoma De Barcelona,
Spain
2014 – Veterinary clinical training program – Istanbul University, Faculty of
Veterinary Medicine
2017 – Training school on behavioural management and training of laboratory non-
human primates – University of Oxford, Department of Experimental Psychology,
UK.
2018 – Training school on Detecting keel bone damage in laying hens –
Experimental poultry centre, Geel (Belgium).
2018 – Basics of routine care, animal behavior management, training, medical care,
research procedures and pathology of non-human primates – Leibniz Institute for
Primate Research, Kellnerweg 4 D – 37077 Göttingen, Göttingen, Germany.
2019 – Use of modern histological tools to assess bone biology and structure – The
Roslin Institute, Edinburgh, United Kingdom
2019 – Keel bone damage assessment within cage systems – Faculty of Agriculture,
University of Novi Sad, Serbia

 Членство в международни организации: International Association for the
Conservation of Animal Breeds in the Danubian Region (DAGENE)
Автор и съавтор на множество научни трудова, статии и публикации.

Проф. д-р Юлиан Ананиев беше преизбран за декан на Медицинския
факултет:


Роден в гр.София през 1982 г. Завършва средното си образование в СОУ
„Луи Пастьор“ гр. София през 2001 г, същата година е приет да следва
„Медицина“ в Медицински факултет на Тракийски университет в Стара
Загора. През 2007 г се дипломира и след кратък стаж в Център за спешна
медицинска помощ в гр. Казанлък, започва редовна докторантура по
„Патологоанатомия и цитопатология“, като три години по-късно защитава
научна и образователна степен „доктор“. Поетапно заема длъжностите
„Асистент“, „Главен асистент“, „Доцент‘, а от 2023 г е „Професор“ . В
периода 2016 – 2019 г е Заместник-декан по учебна дейност на МФ, а 2019-
2023 г – Декан. До 2017 г работи в Клиниката по обща и клинична патология
на УМБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович“ Стара Загора.
Проф. Ананиев има научни интереси в областта на онкопатологията и по-
специално изследването на клетъчни и молекулни маркери в развитието на
стомашни и други неоплазми. Има публикувани 93 статии в Scopus и Web of
science и над 670 цитирания. Притежава няколко следдипломни
квалификации по “Нефропатология” и “Кардиопатология” проведени, както в
страната, така и във Великобритания, Унгария и Испания.
През последните пет години е член на Националния експертен борд по Обща
и клинична патология към Министерство на здравеопазването, консултант е
по “Нефропатология” на редица университетски болници в София, Пловдив,
Плевен, както и на ВМА-София.
В свободното си време, най-често пътува, води блог, а в миналото си над 10
години е бил радио-водещ в БНР – Радио Стара Загора.
Владее английски, руски и испански език.


Доц. Павлина Тенева е новият директор на Медицинския колеж:


Родена на 14 декември 1978г. в гр. Стара Загора
През 2000г. завършва професионален бакалавър специалност „Медицински
лаборант“ в Тракийски университет филиал Сливен.

Повече от 10 години работи като медицински лаборант в Клинична
лаборатория в УМБАЛ Стара Загора – ЕАД Стара Загора, Медицински
комплекс Берое – Стара Загора и ТДКЦ Стара Загора ЕООД.
През 2003 придобива ОКС бакалавър специалност „Социални дейности“ към
Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“
Завършва магистратура по „Управление на здравните грижи“ през 2009
година в Медицински университет Варна.
През 2009 г. е назначена за преподавател в Медицински колеж, от 2016 заема
длъжност старши преподавател, а от началото на 2020 до декември 2023 е
заместник – директор на Медицински колеж при ТрУ.
Основните и професионални и научни интереси са в областта на управление
на здравните грижи, обществено здраве, и клинична лаборатория.
Член е на БАПЗГ и е председател на дружеството към МК.
От ноември 2023г. заема академична длъжност „доцент“ по „Управление на
здравните грижи“ в Тракийски университет МК.
През 2023г. Придобива ОНС „доктор“ по научна специалност „Управление
на здравните грижи“ към МУ Варна.
Омъжена, име две деца.


Начело на Педагогическия факултет застава проф. Ани Златева:


Родена 11.03.1971 г. в град Хасково. Основно образование завършва ЕСПУ
„Васил Левски в родния си град, а средно образование придобива в
Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – гр. Пловдив.
Дипломира се през 1995 година във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ със
специалност „Скулптура“ и „Педагогика на изобазителното изкуство“.
През 2002 година започва редовна доктурантура по „Методика на обучението
по изобразително изкуство“ в Тракийски университет – Стара Загора, която
успешно защитава в София през 2006 година
От 2006 работи като главен асистент в Педагогическия факултет на
Тракийския университет и преподава по „Методика на обучението по
изобразително изкуство“ и „Арттерапия“
През 2013 е избрана за доцент, а хабилитационния ѝ труд е със заглавие
„Пространството в детската рисунка“, а също и част от монографията
„Консултиране и арт терапия“.
През 2019 с активно нейно участие е разкрита специалността „Педагогика на
обучението по изобразително изкуство и Графичен дизайн“ в Педагогически

факултет на Тракийски университет. Завършилите първия випуск на
специалността вече активно участват в културни живот на страната и града.
За 2020 е избрана за „Будител на Стара Загора“.
От 2022 г. е професор по „Педагогика на обучението по изобразително
изкуство“. Автор е и на монографиите „Интерактивни занимания с изкуство в
неформална среда“ – Издателство на Тракийски университет и „How to read
children’s drawings“ – която е издадена от университета в Малта и се радва на
международен интерс и признание. Автор е на над 50 научни статии,
отпечатани в наши и чужди издания. Участвала е в над 25 международни
научни форума.
Съавтор е на методичеки ръководства, книги за учителя, учебни помагала в
детската градина на издателство „Булвест“.
Активно работи в областта на скулптурата и е участник в над 35
международни скулпрурни проекта, сред които Veluws Zandsculpturenfestijn
в Гардерен, Холандия, Sandland International Antalya Sand Sculpture Festival в
Анталия, Р. Турция, Presepe di Sabbia Rimini в Римини, Италия, Hiekkalinna,
Lappeenranta, Финландия, ри Zandverhalen в Елбург, Холандия и др.
Начело на Стопанския факултет застава доц. д-р Николай Пенев:
Той е роден на 9 октомври 1979 г. в гр. Стара Загора. Възпитаник е на
Търговската гимназия в родния си град. Висшето си образование завършва в
Стопанска академия „Димитър Ценов“. През 2008 г. защитава успешно
докторската си дисертация по икономика в областта на счетоводната
отчетност, финансите и банковото дело. Професионалното му развитие
започва през 2006 г. и е свързано с преподавателска и научна дейност в
български университети. Използва френски, английски и руски езици.
Последователно заема длъжностите асистент, главен асистент, като от
2013 г. е доцент по счетоводна отчетност, доктор по икономика в Стопанския
факултет на Тракийския университет. Специализирал е във Франция,
Германия, Турция и др.
От 2020 г. е бил Заместник-декан по учебната дейност на СФ.
Личните умения развива от ученическите години като Председател на
Ученическия съвет на Търговската гимназия в Стара Загора (1996-1998). Бил
е Председател на Студентския съвет към Стопанска академия (2001-2004) и
Главен секретар на Националното представителство на Студентските съвети
в България (2003-2004).

Свободното си време отделя за семейството и приятелите си.

Проф. Ваня Стойкова е преизбрана за декан на Факултет „Техника и
технологии“ – Ямбол


Проф. Ваня Стойкова е родена на 07.06.1966 г. в с. Овча могила, обл.
Велико Търново. Завършва средното си образование в ОСПУ „Васил
Друмев“ и УПК ПГ по електроника „Александър Степанович Попов“ в гр. В.
Търново.
Висшето си образование завършва в Русенски университет „Ангел
Кънчев“ през 1989 г., специалност „Изчислителна техника“, специализация
„Програмно осигуряване на човеко-машинни системи“. През същата година
започва работа във факултет „Техника и технологии“ (ИППКУП, Технически
колеж-Ямбол) като програмист и хоноруван асистент. През 1998 г. е избрана
и заема академична длъжност „асистент“ към катедра „Електротехника,
електроника и автоматика“ („ЕЕА“). Главен асистент е към същата катедра от
2001 г.
През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема „Реализиране и
изследване на елементи от концепция за адаптиране на системата на висшето
образование към дигиталното поколение“ и придобива ОНС „доктор“ в РУ
„Ангел Кънчев“. От 2016 г. е „доцент“ по „Автоматизация на области от
нематериалната сфера“ към катедра „ЕЕА“ на Факултет „Техника и
технологии“ (ФТТ). От 2016 г. изпълнява и административна длъжност –
научен секретар на ФТТ. През декември 2019 г. е избрана и заема длъжността
Декан на Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет –
Стара Загора. От ноември 2023 г. е „професор“ по „Компютърни системи и
комуникации“, професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника.
Научноизследователската дейност на проф. В. Стойкова е в областта на
иновативни образователни технологии, компютърни системи и мрежи,
автоматизирани системи за измерване, обработка на информация и
управление и др. Автор е на над 80 публикации и има над 90 цитирания, вкл.
в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни.
Ръководител и участник и на научни проекти, член на организационни и
научни комитети на научни конференции, член на редакционна колегия на
научно списание, член на национални и международни научни и
професионални организации.

Омъжена и има двама сина.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram