Тази вечер обсъждат Интегрирания план за градско възстаноняване и развитие на Казанлък

0
55

Община Казанлък организира тази вечер от 17.30 ч. в залата на Културно-информационния център на ул. „Искра“ № 4 обществено обсъждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък.

Община Казанлък е бенефициент на Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-07/2010/019 по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020″, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, съфинансирана от ЕФРР, от държавния бюджет и от бюджета на общината.

Изпълнител на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020″ е ДЗЗД „Тонзос Консулт“.

На общественото обсъждане ще бъдат представени обобщени резултати от извършения социално-икономически анализ, SWOT анализ, резултати от проучване на общественото мнение на гражданите на гр. Казанлък, проект на визия за развитие на гр. Казанлък до 2020 г. и проект на зони за въздействие.

 

Коментари от Фейсбук