Специалисти от Община Мъглиж в подкрепа на децата с потребности в детските градини

0
806
Парламентарни избори 2021#

Вече трета година с децата от детските градини на Община Мъглиж се провежда обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Консултиране на родители и диагностика на потребностите на децата през целия месец януари отчитат от Община Мъглиж. През февруари специалисти в областта на ранното детско развитие прилагат нови програми за превенция на обучителни затруднения и проблемно поведение с всички деца от детските градини. В изпълнение на Наредбата за приобщаващо образование във всички детски заведения работят ресурсни учители, психолози и логопеди, които осъществяват общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

През есента на 2020 година Община Мъглиж спечели и проект по конкурсна процедура 33.19 – 2020, Приоритет 5 към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на стойност 11 677.83 лв.

Проектът „Ръка за ръка в подкрепа на образователната интеграция на най-малките граждани на Мъглиж“ се реализира в рамките на 12 месеца в ДГ „Камбанка“ гр. Мъглиж. Проектните дейности целят да се подпомогне образователната интеграция и недопускане на вторична сегрегация на етап предучилищно образование в детското заведение, чрез провеждане на серия от координирани дейности, включващи осигуряване на транспорт и извозване на децата от кв. „Свобода“ до ДГ „Камбанка“ гр. Мъглиж в рамките на учебната година и прилагане на иновативни подходи и стратегии за обучение  в мултикултурна образователна среда, подпомагащи превенцията на вторична сегрегация в детската градина. Престоят на децата в детското заведение е структуриран по иновативен и интересен начин, чрез провеждане на ролеви игри и нагледни материали по иновативна методология.