След 7 клас: Как кандидатстват за приема учениците с хронични заболявания, увреждания, от приемни семейства, домове и центрове от семеен тип

Условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на Министерство на образованието и науката (МОН) за организация на дейностите в училищното образование

Определената от началника на Регионалното управление на образованието комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Комисията приема документи от 03.05.2023 г. до 21.05.2023 г. при оказано съдействие от страна на директора на училището, в което се обучава ученикът в VII клас за настоящата учебна година.

 Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават документи в Регионално управление на образованието – Стара Загора, адрес ул. „Барейро“ № 9, етаж 4, стая № 3, както следва:

  • Заявление с подредени желания по образец;
  • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците по чл. 95, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.;

или

  • Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците по чл. 95, ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.;

или

  • Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за закрила на детето.

 Заявление (по образец) може да намерите тук;

 Профилите и специалностите от професии от държавния план-прием можете да намерите тук;

Телефони за контакти в РУО – Стара Загора:

Дарина Бонева, ст. експерт по приобщаващо образование, председател на комисията: тел. 0879 833 258;

Кузман Кузманов, ст. експерт по природни науки и екология, член: тел 0879 83 32 60;

Иванка Петкова, ст. експерт по професионално образование и обучение, член: тел. 0878 49 13 82;

Боряна Карамихова-Желева, главен юрисконсулт, член: тел. 0878 49 13 75.

При подаването на документите в РУО – Стара Загора, учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства, се явяват лично с документ за самоличност.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

Броят на насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram