Ректорско ръководство на Тракийски университет за мандат 2023-2027 г

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора, проф. д-р Добри Ярков, представи
официално своя екип за предстоящия мандат 2023 – 2027 г. по време на Съвета на
настоятелите в края на миналата седмица. В състава на новото ректорско ръководство за
следващите четири години влизат петима заместник ректори и главен секретар.
Три дами с богат академичен и организационен опит са новите попълнения в екипа:
Доц. д-р Дарина Заимова е новия заместник-ректор с ресор „Научноизследователска и
международна дейност“. Доц. Заимова е доктор по икономика и преподавател в катедра
„Индустриален бизнес и предприемачество“ на Стопански факултет при Тракийски
университет. Работи активно в областта на предприемачеството, устойчивото развитие,
био икономиката и еко-иновациите. Има редица специализации в Германия, Италия,
Испания, Белгия, Унгария, Сърбия. Ръководител е на международни и национални научни
и образователни проекти. Част е от редакционните колегии на две международни
списания (Румъния и Сърбия), член е на управителния съвет на Център за изследвания и
анализи, съ-основател и председател на Управителния съвет на ГО-ЪП бизнес инкубатор.
Участва в екипа на Съвета по ресурсна ефективност и кръгова икономика към БАН, както и
в Комисията за развитие и прилагане на иновациите и кръговата и био-базирана
икономика към Министерството на икономиката и растежа. Доц. Заимова има
административен предишен опит като зам.-ректор по проектната дейност на Тракийски
университет и като зам.-ректор по международната дейност на Павлодарския държавен
университет в Казахстан.
Доц. д-р Боряна Парашкевова ще бъде новия зам.-ректор по „Качество, акредитация и
следдипломна квалификация“. Доц. Парашкевова е част от екипа на Медицински
факултет на Тракийски университет, доцент по „Социална медицина и здравен
мениджмънт“ и преподавател в катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и
медицина на бедствените ситуации”. Понастоящем е и зам.-председател на Районна
лекарска колегия на Български лекарски съюз – Стара Загора, както и координатор на
Център по семейно планиране, Стара Загора при „Българска асоциация по семейно
планиране и сексуално здраве“. С дългогодишен опит като член на Комисия по
акредитация и продължаващо обучение в системата на здравеопазването при Български
лекарски съюз – София, както и като участник в експертна група на „Национална агенция
за оценяване и акредитация“ за акредитация на специалности от област на висше
образование 7. – Здравеопазване и спорт. Председател на Комисия по професионална
етика на Български лекарски съюз – Стара Загора, Участвала в изработване на нови
докторски и магистърски програми по Оперативна програма на ЕС „ Наука и образование
за интелигентен растеж ”, както и в редица европейски и национални проекти. Членува в
Европейска асоциация по обществено здраве, Национално сдружение по здравна
политика и здравен мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве,
Български лекарски съюз и Съюз на учените в България.

Поста „Главен секретар“ поема доц. д-р Неделина Костадинова. Доц. Костадинова е
доктор по „Микробиология“ от Българската академия на науките, преподавател в
катедра „Здравни грижи“ на Медицински колеж при Тракийски университет и лектор по
„Обща и специализирана микробиология и вирусология за медицински специалности“.
Доц. Костадинова има дългогодишен опит като секретар на Научен съвет към Институт по
микробиология на БАН, както и практически опит в областта на международните проекти,
международното сътрудничество и мобилност, организацията на мащабни научни
форуми и семинари, редакторската дейност на различни научни издания. Членува в
Federation of European Microbiological Societies (FEMS), Съюз на учените в България и
Българско микробиологично дружество.
Трима зам.-ректори от предишния мандат ще продължат да бъдат част от ректорското
ръководство на Тракийски университет и през следващите четири години. Зам.-ректор по
„Учебна и информационна дейност“ ще бъде проф. дн Нели Грозева, която и до
момента успешно ръководеше учебните дейности на старозагорската „алма-матер“,
проф. д-р Румен Бинев ще оглави отново „Административно-стопанската дейност“, а
доц. д-р Емил Славов ще продължи да отговаря за ресор „Проектна дейност“.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram