Районният съд в Казанлък търси да назначи „Съдебен секретар“

РАЙОНЕН СЪД – КАЗАНЛЪК, на основание Заповед № 61/13.05.2024 г. на Председател на съда,

О Б Я В Я В А     К О Н К У Р С

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“

1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: минимална степен на завършено образование – средно; отлични машинописни, компютърни, организационни и комуникативни умения, познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; умения за водене на административно-публична кореспонденция; практически умения за работа с текстообработващи програми, приложен софтуер, ел. поща, офис техника; лични делови качества – отговорност, дисциплинираност, инициативност, оперативност, комуникативност и способност за работа с граждани и в екип.

 Предимство: Наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на обявената длъжност.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА – изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания; изготвя призовки, съобщения, списъци и др. документи;изпълнява указанията на съдията-докладчик; изготвя списъци на призованите за съдебно заседание лица; изготвя  и изпраща съобщения за решения и определения по делата; изпълнява и други задължения, възложени му от Председателя на съда и административния секретар. Минимален размер на основното трудово възнаграждение за длъжността 1258,00 лв.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА – на 3 етапа: по документи; практически изпит: писмен тест за проверка на грамотността и познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация; проверка на компютърните умения – набиране на текст под диктовка, работа с приложенията на MS Office, Word и Excel;  събеседване с кандидатите, класирани на първите пет места.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:  заявление за кандидатстване за работа, декларация за обстоятелствата по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда и декларация-съгласие за обработване на лични данни (всички по образец); автобиография – тип CV, подписана от кандидата; копие на диплома за завършено образование; свидетелство за съдимост за работа в органите на съдебната власт /оригинал/; копия на документи, удостоверяващи трудов стаж; медицинско свидетелство за постъпване на работа /оригинал/. Кандидатът, класиран на първо място, след уведомяването му за това обстоятелство, следва да представи Медицинско удостоверение от Областен диспансер за психични заболявания по постоянен адрес, че не се води на отчет. Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени „Вярно с оригинала“ и подпис.

МЯСТО И КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – тринадесети юни 2024г., на адрес: Районен съд – Казанлък, ул. “Паисий Хилендарски” № 16, етаж 2, стая № 14 – административен секретар или на Регистратурата, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. За повече информация: тел. 0431/672 21 или на място.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на видно място в съдебната палата и публикувани на интернет-страницата на Районен съд – Казанлък https://kazanlak-rs.justice.bg/ не по-късно от 7 дни, след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Заповедта за конкурса, длъжностната характеристика, документите по образец, съобщението за поверителност на личните данни, Правилникът за администрацията в съдилищата и Правилата за институционална идентичност на документите в съдилищата ще бъдат публикувани на интернет-страницата на съда https://kazanlak-rs.justice.bg/.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *