Равда отново на тезгяха за продан с нова цена

0
6

„ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на ОбС–Казанлък, и Заповед №1404/25.08.2016г., на Кмета на Община Казанлък  във връзка с Решение номер 254 от 28.07.2016г. на ОбС – Казанлък, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за продажба на общински имот, както следва:

Обект на търга Час на търга Начална тръжна цена, лв. без ДДС Цена за тр. док., лв. /без дълж. ДДС/
1. Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с площ 5660 кв. м, в кв. 33, с. Равда, общ. Несебър 14:00 1 511 709    180

Търгът ще се проведе на 20.09.2016г. в ст. 22 в сградата на Община Казанлък.

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата)  –  04.10.2016г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация се получава от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане:

44 70 00.

           Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.

           Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Необходими документи за участие в търга: Заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация за продажба по реда на Наредба № 15 на ОбС чрез публичен търг и извършен оглед на  обекта /по образец/, оферта за цена на имота, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. За лицата, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК. Когато кандидатът е юридическо лице, което не е регистрирано по ТЗ, допълнително се представя и Удостоверение за актуално състояние издадено до 6 месеца преди датата на търга – оригинал или заверено копие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете.

За подробна информация – Център за информация и услуги при Община Казанлък или на www. Kazanlak.bg

 

Коментари от Фейсбук