Преустановяват присъствения учебен процес в ТрУ

0
1814


Със заповед на ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора доц. д-р Добри Янков се преустановява присъственият учебен процес в университета. Учебните занятия със студентите ще се провеждат като се използват всички форми на електронната среда.

Изключение от неприсъствената форма се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен и преддипломен стаж) и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Ветеринарна медицина“ и „Здравни грижи“.

Ето пълният текст на заповедта:

З А П О В Е Д

№ 3041 /12.11.2020 г.

Гр. Стара Загора

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и във връзка със Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидимични мерки на територията на Република България и обявената в страната с Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М :

1. В изпълнение на точка 4 от Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 13.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително да се преустанови присъственият учебен процес в Тракийски университет гр. Стара Загора.

2. За посочения период – от 13.11.2020 г. до 30.11.2020 г. учебните занятия със студентите да се провеждат неприсъствено, като се използват всички форми на електронна среда.

3. За посочения период – от 13.11.2020 г. до 30.11.2020 г. възлагам на Ръководителите на структурните звена да направят необходимата организация за провеждане на практическите занятия, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Изключение от неприсъствената форма се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен и преддипломен стаж) и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Ветеринарна медицина“ и „Здравни грижи“.

4. Възлагам на Ръководителите на структурните звена да сведат настоящата заповед до знанието на всички студенти, докторанти и специализанти, както и до всички служители и заинтересовани лица за сведение и изпълнение. 

5. С оглед предпазване от заразяване с коронавирус (COVID-19), задължавам всички членове на академичния състав, служителите от администрацията, студентите, докторантите и специализантите да се запознават своевременно със заповедите и препоръките на СЗО, Министерство на здравеопазването, Държавния здравен инспектор, РЗИ и всички други компетентни органи и организации, както и да спазват всички противоепидемиологични мерки и стандарти.

6. Настоящата заповед влиза в сила от 13.11.2020 г.

7. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.-ректорите по УД и АСД.

ДОЦ.Д-Р ДОБРИ ЯРКОВ

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора

Коментари от Фейсбук